« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 2. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „Dředsedajícř') <.>
<br> Přítomno je 6 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: p.Gurega
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů :: zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Hnízdila a Ing.Jana Kubernáta,zapisovatele Lenku Get'kovou.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvaluje ověřovatele Pavla Hnízdila a Ing.Jana Kubernáta,zapisovatele Lenku Get'kovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 Schváleno
<br> Z.) Schválení gmramu
<br> !
<br> Program zasedán :
<br> 1.) Zahájení — určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření č.9/2022
<br> 4.) Návrh rozpočtu obce Děpoltovice na rok 2023
<br> S.) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 6.) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2023
<br> 7.) Žádosti
<br> S.) Smlouvy
<br> 9.) Různé
<br> 10.) Diskuse
<br> Usnesení č.2: ZO Děpoltovice schvaluje program jednání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 Schváleno
<br> a.) Rozmčtové natření
<br> 3.Rozpočtové opatření č.9/ 2022
<br> Nákup vitríny — poháry
<br> Nákup počítačů
<br> Oprava u domu č.p.92
<br> Nákup poukázek pro seniory Projekt hřbitovní zeď
<br> Nákup kontejneru na BIO odpad
<br> Usnesení č.3.: ZO Děpoltovice bere na vědomí bez připomínek a schvaluje rozpočtové opatření č.9/2022 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 Schváleno
<br> Al.) Né vrh rongc_t' u obce Emltovioe na rok 2023
<br> 4.Rozpočet obce na rok 2023 je sestaven jako schodk...

Načteno

edesky.cz/d/5850910

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz