« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Územní plán Malé Hradisko - Dokumentace pro společné projednání návrhu ÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MH_Kart-2B_Typy-zastavby_Okluky.pdf [0,04 MB]
MH_Kart-2A_Typy-zastavby_Hradisko.pdf [0,12 MB]
A
<br> A
A
<br> A
<br> B B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> C
<br> C
<br> C
<br> C
<br> C
<br> C
<br> C
<br> C
<br> C
C
<br> D
<br> D D
<br> D
DD
<br> DE
<br> F
<br> F
<br> F
<br> F
<br> F
<br> F
<br> F
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> V
<br> S S
<br> SCHEMA TYPÙ Z`STAVBY
<br> MALÉ HRADISKO
<br> ÚZEMN˝ PL`N
<br> TYPY Z`STAVBY
<br> A
<br> B
<br> D
<br> C
<br> O ARE`LY OB–ANSKÉ VYBAVENOSTI
<br> E
<br> V VÝROBN˝ ARE`LY
<br> F
<br> S
<br> PÙVODNÌ DOMK`ØSK` Z`STAVBA
<br> ULI–N˝ ØADOV` Z`STAVBA NOVODOB`
<br> NOVODOB` PLOŠN` Z`STAVBA RODINNÝMI DOMY
<br> SM˝ŠEN` Z`STAVBA CENTR`LN˝ –`STI OBCE
<br> Z`STAVBA PÙVODN˝HO J`DRA OBCE
<br> PÙVODN˝ ØADOV` Z`STAVBA
<br> POZDÌJŠ˝ Z`STAVBA RODINNÝMI DOMY
<br> KARTOGRAM ¨.2A
<br> M˝STN˝ ¨`ST MALÉ HRADISKO
MH_Kart-1_Krajinne-zony.pdf [0,18 MB]
S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> R
<br> R
<br> ÚZEMN˝ PL`N
<br> MALÉ HRADISKO
KARTOGRAM ¨.1
<br> SCHEMA VYMEZEN˝ KRAJINNÝCH ZÓN
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> L
<br> ZL
<br> ZL
<br> ZL
<br> ZL
<br> ZL
<br> ZL
<br> ZI
<br> ZI
<br> ZI
<br> ZI
<br> KRAJINN` ZÓNA S˝DELN˝S
<br> E KRAJINN` ZÓNA EKOTON S˝DLA
<br> KRAJINN` ZÓNA REKREA–N˝
<br> L KRAJINN` ZÓNA LESN˝
<br> KRAJINN` ZÓNA ZEMÌDÌLSKOLESN˝
<br> KRAJINN` ZÓNA ZEMÌDÌLSK` INTENZIVN˝
<br> ¨LENÌN˝ ÚZEM˝ DLE KRAJINNÝCH ZÓN
<br> R
<br> ZI
<br> ZL
<br> ZL
M-Hradisko_B2-3_ZPF.pdf [1,08 MB]
)</__ ? '_'Ž< \ \\
<br> —7
<br> &
<br> mmm
<br> Kure\eny
<br> Barnrky
<br> [lautw
<br> |T|
M-Hradisko_B2-2_Koordinacni.pdf [2,09 MB]
<.>.<.>.-__ <.>
<br> 15.0.seč u LIPOVÉ „\
<br> z“
<br> \
<br> BV
<br> 01 <
<br> OV
<br> ! <
<br> <,>
<br> O ><
<br> <,>
<br> '.U.STINAVA
<br> cn <
<br> 0) ><
<br> U >< U ><
<br> _| E
<br> VZ
<br> WT
<br> AL
<br> |_ IT!
<br> K.Ú.PROTIVANOV
<br> v 3:33:33: _ Venkovská usedlost,č.p.28 G __ —|—'—|—L
<br> __ © _
<br> _
<br> OSTATNÍ PAMÁTKY (PAMÁTKY MÍSTN ÍHO VÝZNAMU)
<br> _ v ' '- _ _ g _
<br> _ / /
<br> _ _
M-Hradisko_B2-1_Sirsi-vztahy.pdf [5,74 MB]
U 2 EIM N Í P L A N MALE HRADISKO
<br> ASL' Ž- Ře
<br> _ mf" NÁVRH ÚZEMNÍ REZERVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU __ KORIDORY PRo SILNIČNÍ DOPRAVU _ss— SILNICE I <.>,II.A ||.TŘÍDYSOZNAČENÍM ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘAD _,<,>,<.> 310 DRÁHA ZALEZNIČNI DOPRAVY CELOSTÁTNÍHO “*=—„ * TECHNICKA INFRASTRUKTURA NADMISTNIHO VYZNAMU -II—II- A REGIONALNIHO VÝZNAMU s OZNAČENIM.VODOJEM (: CEEC) ( E.) KORIDOR PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU - ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM _ LETIŠTĚ ! HELIPORT B ÚPRAVNA VODY._ PLOCHY A KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU - 5.3 © ZÁSOBOVÁNÍ EL.ENERGIÍ ELEKTR'CKÉ VEDENÍ W" 400 W 53 ( V.) ŽŠŠĚŠŠÁÉÉĚRŠŠSŠŠJČCHNICKOU 'NFRASTRUKTURU ' ELEKTRICKÉ VEDENÍ WN 220 kV ŘEDm'TsÉLÉvÝŠŘŽW'CKÉ STAB'L'TY ELEKTRICKÉ VEDENÍ WN 110 kV NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM S OZAČENÍM VTL PLYNOVOD S TLAKEM NAD 40 BARÚ ! _M— NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR s OZNAČENÍM VTL PLYNOVOD S TLAKEM D0 40 BARU ' 1 REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM S OZNAČENÍM REGULAČNÍ STANICE VTL * Š 5522.< ' & REGIONÁLNÍ BIOKORIDORSOZNAČENÍM ELEKTRICKÁ STANICE PLOCIw K OCHRANÉ PRÍRODNÍCH,KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH -,<.> HODNOT NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU © VETRNA ELEKTRARNA ÚZEMÍ OCHRANY A ZACHOVÁNÍ KRAJINNÝCH HODNOT - KULTURNÍ KRAJINNÁ OBLAST KKO 1 OZNAČENÍ KULTURNÍ KRAJINNÉ OBLASTI PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO vÝZNAMU OSTATNÍ ŽÁRIŠZZHŠĚN'IAJQÍY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDP'SÚ OSTATNÍ PLOCHY SE ZVLÁŠTNÍM REžIMEM RKC -- VYMEZENÍ REKREA NÍ H K INNÝ H ELK' ZNA ENÍM.<.>.<.> _.<.>.<.> OCHRANNÉ PÁSMO PŘÍRODNÍCH LÉČ'VÝCH ZDROJÚ,'.<.>.<.>.<.>.<.>.Č | Ě Č ÁCÍ RAJ 0 C U 3 0,Č A ZDROJU PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD a PODDOLOVANÉ UZEMÍ MALÉHO ROZSAHU ORIENTA N SM Rov N VYZNAMNYCH ROZVOJOVYCH PLOCH PRO <.>,<,>.SPORT A REKREACl NADMISTNÍHO VÝZNAMU "- "' '" '" VN|TŘNÍ LÁZENSKÉ UZEMÍ '$: SESUVNÉ UZEMÍ OSTATNÍ — MALÉHO ROZSAHU MI RA NÍ K RID RY _.<.>.<.> _.<.>.<.> _.L ',' ' OBLAST HYDROGEOLOGICKÉ STRUKTURY.Ě— G Č 10,0.VNĚJŠÍ LAZENSKÉ UZEMÍ RAMZOVSKÉ NASUNUTÍ STANOVE...
M-Hradisko_B1_Oduvodneni.pdf [1,86 MB]
ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
<br> MALÉ HRADISKO
<br>
<br>
B.1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> OBEC : Malé Hradisko
<br> OKRES : Prostějov
<br> KRAJ : Olomoucký
<br> POŘIZOVATEL :
Magistrát města Prostějova <,>
Odbor územního plánování a památkové péče
<br> PROJEKTANT : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,Kamenná XXXX,Zlín
<br> Urbanismus : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Doprava : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Energetika : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Vodní hospodářství : Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zásobování plynem,odpady : Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ekologie,ÚSES : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Krajinný ráz : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX <,>
<br> Digitální zpracování : Vojtěch Eichler
<br>
Zakázkové číslo : 12/2020
<br>
Archívní číslo : 701/22
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Listopad 2022
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
1.Postup při pořízení územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 1.1.Pořízení územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 1.2.Zadání územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 1.3.Návrh územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
1.3.1.Společné jednání o návrhu územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
M-Hradisko_A2-6_VPS-VPO.pdf [0,87 MB]
Zebra '“ A __ && ny.„„
<br> v kouše \ Nunnravý.m i :
<br> _\ A > Panský \25 m m i <.>
<br>.<.> :/,<.>
<br> \ „\ \ „ „,; 5 i š Š „„ „.n KDřElEHY A A A
<br> !)
<br>.“.A V korelk „JŠ.W „„ „,<.> Q “„
<br> QW.“ _._ „©
<br> Zu Nomnym
<br> W '“ / \ “Š „„ ? „;)./.„„ ';".<.> *.“ A : „„ É " „= m.<.> Q.; a —“v- :" A „„ A Burunky
<br> Pud XXXX * \\ ".<.>.<.> “r „.u a _ “ \W „_ —.<.>,„\ „___ „\
<br> seky A „L.<.> ; _Š „.<.> a “.„% mu “\ IX "a „ '" rune „.*3.A ;; <.>
<br> „„
<br> Dnutn'
<br> A
<br> 4 iš "' Z:? G _ g : :: <,>
<br> A
<br>.<.>,<.> 9
<br> :> » :>
<br> <.>
<br> A JJ,<.> % A <.>,<.> 5.<.> v„ A / 0+.<.> : <.>,<.>.IM \ „.*!.<.>.“„n,;.<.> „„ € „„.; e „.„ =" “v.<.> „ -.n.'.__ '.<.>,<.> u dílem “Š' l,? 1.<.>._ „ „ dwskúth "" „„ "'.r:.<.> : ů.“V % % * “&.;; "Ě" „ * A 7.L' Emu :: ' u "5
<br> A D Ukluky.„„.„__-_ ;„___._ „
<br> '; : — „*.L.„ : „ “f"._ „ '.„„ v; „.„ „_,„„
<br>.:
<br> D'ĚD
<br> Slure hrnmskn
<br>.<.>,<.>,<.>.u <.>,<.>.'?.<.>.„ “Š'.".<.> A.».<.> <.>
<br> ferm hrádek
<br>.:.<.>.M „L — „L ' A A
M-Hradisko_A2-5_Krajina.pdf [1,44 MB]
<,>,<,>
<br> VIIIIIÍIL
<br> c=m l.<.> -.<.> -M
<br>.i'\ v\\
<br> Š
<br> -.<.> i „»
<br> „ \ \\l\\lu\\\ \\\./„_r All.<.> —|||!
<br>.III'III -.<.>.1 4,//„ „„,<,> //„,<.> / <,>
<br> _.Il'll.TII //.<.>,u Il //,/ »».4.nl,),<,>,/,<,>,lilll I,<.> II l / ».<.> „,/ Lvi-IIIUWII.sl
<br> \\._\_.<.>,i|\ \TIIÁM/ „ /„„ /„/„/
<br> /7 „rl/ll,\,“\\v\\\ /////./É,'Vlml,\\\,\\l „\/L\\,\\\,\ <,>
<br> ___ i\lll : HIC/||| 1III <.>
<br> _\ \\.<.>.l \\ \\u
<br> \L.<.> l.l|ll||l<w/'M\ \L'Á \.<.> |\.\
<br> »
<br> __._\\r.<.> l'.<.>.l \ll \\ HW \|».„,<.> \\\\\.<.>.<.> \ \\___\\\ <.>,»|\».<.> lllllll|.| \.<.> ll4l1l
<br> „\\
<br> Ifllď „\llll/
<br> »\|\.„MPI,/\,\! <,>
<br>.Alllll \„l mill.<.> <,>
<br> 1|||||
<br> 1'IIJ/
<br> »/
<br> \.\llallý
<br> Í/n/
<br>.<.> <.>,<.>
<br> __»|||l\ alllll,<.>.<.>.<.> <.>
<br> / _ <.>
<br> _ ;llllllllilř ||.<.> \\! L
<br> »l\|.-.<.>.<.>.\u\ \|\ \\.<.>.<.>.»
<br> »
<br> »».fllll lunuullllLAÍŠII-III||.i-.l.i||».(III.-II.llu-aill/hšlll \lll|||„\\l\ll.<.> „ \/ »
<br> „,<.>,<.>
<br> 4.l ll-llln—ll rli.ve,52,sílil,\L
<br>,v,\\ KNÁIIIu—ll || il lL/llln'\\l4vp
<br> /.„ \,<.> \l.-.|\\\„
<br> /
<br>.=,l/_.<.> ||Ý\ <.>
<br> \\\l\\|\\\
<br> WidsVÁLlÁ <,>
<br>,\A/„ <.>
<br> »
<br> »_.\\lll.ihr.\l\l\\
<br> „,/LÁWAÍ4 1.4l1V1llI1l1lb/J.<.>
<br>,J//,// <.>,//\// /,/,M AIWA.<,>
<br> <,>
<br> IIIIIÍ.q.'\| <.>
<br> Ill.l».l\ || |»|»» f
<br> »llllii'él | <.>
<br> Tli.<.> -
<br> \\ l\n_\»_
<br> ».ll |||||| L'.L_
<br> \'WH
<br> ala
<br> »»ll.<.>.<.>.\LL.<.> _.„ »
<br>.<.>.lm.1|.l=.|er|\|!.<.> ll|i_l,l,<.> Vu.<.> \
<br> I/ř/f/
<br> /»
<br> » <.>
<br> ».CZ.».<.>.<.> »»» \.n„
<br> » QL;
<br>,<.> : » <.>,I
<br> I
<br> _.<.> \\Irllwrllllilllvy \7/ /\
<br> Kn.! i.<.>.!.! \ll/I
<br> \,V 0 <.>,W/l Je % <.>
<br> „ !%,Ímln.l \ÍIIIIHul rŘIÍ\ |All|llt||i\n !ÍÚWV/ \A <,>
<br> \A
<br> \
<br> %Pi! llul-il|4v.<.>.\il\i „M\u- \ll.MIV/,k
<br> %llicillm Ill
<br> 0.4"
<br> »».1i=.ll.l||„aw,<.> /Éninliw\\
<br> C
<br>.!„Iul'll l.<.> |l|.|.l.<.> ll|l'.I/\\I'-.»-Nv [[-
<br> 4
<br> Í.: vlil-||.<.> Liiai ll...
M-Hradisko_A2-4_Vodni-hosp.pdf [1,39 MB]
Čerluv hr jjjj
<br> \ ý & \ „\ * “' „%$ '.4 \ /»\ " ŠŠ\\\\\\\\\© _; a
<br> V \W? & $$$; _ \\\\ _„i 54V.— \f.<.> ĚXIG \\QŠRW % i; "MĚ.<.> m,* řxf> <.>,“L \ "A “ /
<br> \; ŠŠŠ—\! \__\,\\š “Ř *.<.>
<br> \.::.— \ \\
<br> 7/1 \\\\\\\\\\\_ i.* - \2“"í.\ “\ ' \ !!;l' '?Wti'tg'fiii.<.> ?—&&Č * \Ř\\ \\ ' Š! “x\— » „[ww— - _ \ _ \9 “*= _ W _ š.<.>
<br> \\ \\
<br> ' * A
<br> v \;
<br>.____ “““—____
<br> & _/
<br> "ůh—á Vč
<br> %le'ů'ff'
<br> Aya—JŘ.—
<br> <.“—
<br> - ' l l ' 4: “._ “__-Č“— 0 ; [&;—.= _ „!$-“\\ \\ mmm -.>.“\“ \“ ',rwa-,—.„._ *— \>£>x&\$ ] (,„:i—"z—Lf—FŠ; —//\\\\$*\*Ř “& v ĚQJ \i—i —- ----- \\ \\ŘŘ \ v IN; W \ o.<.> —\\\w\'\\\\ * „ if“ ' np/Q'Q—rm\ \\ŘŘ: \; 4 //,lít,>O '“ _ _____ \ \ \ „ \;“ řfg'o'zl'l' / “O \ ' __ 9 _ \\ Ř WI \ ' “* „ \ \ \\ > _ <.>,w „ -.' = ' ' * \ 'A? »JĚĚ' \ <.>,i'b' // MĚŽŠĚĚŽŠŽÍZSČZORÍŽISPRÁJZZTTQÍÍLBLASTNIŘ EEEEEEEE ÍJIŽNÍMORAVA ZLÍN ------,mašlí-» _ď 'ÉÉÁJXJÍBZĚ'ŘĚŘ' „“"Vl/ / ĚĚÉŠŠÍŠŽŠÍŽŠĚÉSŠŠRŽŠVŠPŠŽČANÉŽŠQ LASTNÍŘEDITELSTVÍJIŽN o VA,LIN._ “'i' “i) 4%/ &";šiŠĚBAŠŠĚŠJEŠ-YŠÉÉ“RA gm? WW MRA -
<br> &'$,Ífa
<br> >! \! „gti/*f*? '.1:71:13 _ _- Z 14 * \ — / ' (líbit,/li.<.> " \_7___ _,<,>,f“
<br> 7 ' \„/„fl :: :_— 2 :: \»—A \ 1 —— * \ \ ( Í.'." ' „\\ÝÍ'J ' ' _ _ _ _
<br> _ v _ V _ \W ___—_ _ __ __ : “gf/.<.> 58 „g < \ 1 1/ ' '.*? '( 1./ _ ______ <.>,_ » v _______ / děj \ i —————— ' ' \\ ——— ————— ".\ Il ______
<br> &%ŠĚ É?- ÁWŠĚEIIFIÉ “21% - ó$o;w'.i-.====ĚH > „\\—ú \\ meze“ „RA _ 'ů/í/ÁI'QIÍIH | \zšáěěam“ * Ý'IQĚ\llq-$% lllllll lz-m %ammmm __ » +.------ /.69 ' „'
<br> '!.“
<br> A A A
<br> 1111"
<br>,Vlšf
<br> A till"
<br> '
<br> A "I
M-Hradisko_A2-3_Dopr-ener.pdf [1,07 MB]
Z1
Z2
<br> Z3
<br> Z4
<br> Z5
<br> Z6 Z7
<br> Z8
<br> Z9
<br> Z10
<br> Z11
<br> Z12
<br> Z13
<br> Z14
<br> Z15
<br> WT
<br> Z1
Z2
<br> Z3
<br> Z4
<br> Z5
<br> Z6 Z7
<br> Z8
<br> Z9
<br> Z10
<br> Z11
<br> Z12
<br> Z13
<br> Z14
<br> Z15
<br> II/150
PRO
<br> TIVA
NOV
<br> II/
15
0
S
T̋
<br> N
A
V
A
<br> 300386 T3 HORN˝ KONEC PTS 400 / 250 kVA
<br> 300385 T2 DOLN˝ KONEC BTS 250 / 160 kVA
<br> 703720 OKLUKY T3 U ST.SILNICE BTS 100 / 100 kVA
<br> 300393 OKLUKY T1 T`BOR BTS 250 / 100 kVA
<br> 300394 OKLUKY T2 CHATY BTS 400 / 100 kVA
<br> 300384 T1 STØED PTS 250 / 160 kVA
<br> 300387 T4 ZD BTS 400 / 400 kVA
<br> D
63
<br> D
6
3 D
<br> 6
3
<br> D63D63
<br> D63
<br> D
90
<br> D
6
3
<br> D
6
3
<br> D63
<br> D63
<br> D6
3
<br> D63
<br> D63
<br> D90
<br> D
6
3
<br> D63
<br> D
63
<br> D
90
<br> D
6
3
<br> D63
<br> D6
3
<br> PR
O
TI
VA
<br> N
O
VA
2
00
0/
2/
1-
44
0
<br> D
N
10
0
Z
R
S
<br> VT
L/
ST
<br> L
M
ÌS
<br> TY
SE
<br>
589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> 589713/15.11.2022
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> FormÆt:
<br> –.v.:
<br> Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,KamennÆ XXXX,Zlín XXX XX
<br> Arch.Ł.:
<br> Zak.Ł.:
<br> Mìłítko:
<br> Kraj: Olomoucký
<br> 12/2020
<br> 701/22
<br> 11/2022
<br> 15 A4
<br> A.2.3
<br> 1:5 000
<br> PLOCHY ZMÌN
<br> VODN˝ PLOCHY A TOKY
<br> ID ZASTAVITELNÝCH PLOCHZ1
<br> OSTATN˝ STABILIZOVANÉ PLOCHY
PLOCHY UVNITØ ZASTAVÌNÉHO ÚZEM˝ A
<br> HRANICE KATASTR`LN˝HO ÚZEM˝
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEM˝
<br> DOK.PRO SJ
<br> STAV N`VRH
<br> DOKUMENTACE PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝ O N`VRHU ÚZEMN˝HO PL`NU
<br> DOPRAVN˝ A TECHNICK` INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA,SPOJE
<br> MALÉ HRADISKO
<br> ÚZEMN˝ PL`N
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> POØ...
M-Hradisko_A2-2_Hlavni.pdf [1,23 MB]
LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> LE
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> ZP
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AL
<br> AP
<br> AP
<br> AP
<br> AP
<br> AP
<br> AP
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> ZZ
<br> WT
<br> WT
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BVBV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
BV
<br> BV
<br> DX
<br> DX
<br> DX
<br> DX
<br> DX
<br> DX
<br> DX
<br> DX
<br> LE
<br> LE
<br> MN
<br> AL
<br> AP
<br> ZZ
<br> WT
<br> WT
<br> PZZS
<br> ZS
<br> ZS
<br> ZS
<br> BV
<br> RI
<br> RH
RH
<br> OV
<br> OV
<br> OV
<br> OV
<br> OS
<br> OH
<br> SX
SX
<br> SX
<br> SX
<br> SV SV
<br> SV
<br> VZ
<br> PP
<br> PP
PP
<br> PP
<br> PP
<br> DS
<br> DX
<br> TW
<br> TW
<br> TW
<br> TW
<br> RI
<br> RI
<br> RI
RI
<br> RI
<br> RI
<br> MN
<br> RO
<br> OS
<br> MN
<br> MN
<br> MN
<br> ZP
<br> MN
<br> BV
<br> LE
<br> AL
<br> DS
<br> LE
<br> MN
<br> AL
<br> AL
<br> AP
<br> DX
<br> MN
<br> LE
<br> MN
<br> ...
M-Hradisko_A2-1_Zakl-clen.pdf [0,97 MB]
M-Hradisko_A1_Uzemni-plan.pdf [2,23 MB]
ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
<br> MALÉ HRADISKO
<br>
<br>
A.1.ÚZEMNÍ PLÁN
<br> DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> OBEC : Malé Hradisko
<br> OKRES : Prostějov
<br> KRAJ : Olomoucký
<br> POŘIZOVATEL :
Magistrát města Prostějova <,>
Odbor územního plánování a památkové péče
<br> PROJEKTANT : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,Kamenná XXXX,Zlín
<br> Urbanismus : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Doprava : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Energetika : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Vodní hospodářství : Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zásobování plynem,odpady : Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ekologie,ÚSES : Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Krajinný ráz Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,RNDr.XXXX XXXXX
<br> Digitální zpracování : Vojtěch Eichler
<br>
Zakázkové číslo : 12/2020
<br>
Archívní číslo : 701/22
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Listopad 2022
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
<br> A.1.ÚZEMNÍ PLÁN – TEXTOVÁ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
2.1.Hlavní záměry rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
2.2.Hlavní cíle rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5849514

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz