« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 2.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (2.96 MB)
Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br> Příloha č.1
<br> Zágisu ze zasedání Zastupitelstva obce Češov dne 2.12.2022 — Prezenční
<br> listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: | Podpis:
<br> H XXXXXXX XXXXXXXX _jg „QW
<br> Hynková Vendula /Á/ _ _ ""\„_ __ <.>
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXX \ // a." XXXXXXX XXXX,' Žiar-,] Šť/ = CM; / XXXXX XXXXX _l __//."kg;-f ].„ _ HOSTÉ:
<br> Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
<br> Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023
<br> Obec hradíjenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce,přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vvnakiádání rozpočtových prostředků <.>
<br> Do schváíení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku,navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
<br> a) hradí? závazky ze smluv uzavřených do 31.12.předchozího roku <,>
<br> b) zapojí: příjmy a realizovat vydaje u projektů spolufinancovaných z dotace (týká se rovněž dotace na volby) <,>
<br> c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů: vratky a odvody dotací <,>
<br> d) reaíízovaf vydaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku čí zdraví,“ výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje,u kterých by prodlení způsobilo škoda (např.platba daní,pokut,penále apod.);
<br> Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1.iedna 2023 a bude platné do schválení rozpočtu obce Češov.Po schválení rozpočtu pro rok 2023 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> í"
<br> “Tří (.51 o"
<br> XXXXXXXX XXXXXXX starosta
<br> V Češově dne X.XX.2022
<br> Obec Češov,Češov 49,iČ: 00271462
<br> Rozpočtové opatření č.5/2022
<br> v Češově dne 18.10.2022
<br> / i Sch váiii: starosta májí- LU
<br> /
<br> Obec Češov,Češov 49,IČ: 00271462
<br> příimv
<br> výdaje
<br> v Češově dne 02.12.2022
<br> Rozpočtové opatření č.6/2022
<br> ODPA POL úprava 1111 35 000,00 Kč 1113 10 000,00 Kč 1211 380 000,00 Kč 1345 2 000,00 Kč 1381 10 000,00 Kč ...
k nahlédnutí (22.03 kB)
Zápis
ze 2.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 2.12.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodinstarostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J.a Pilař R <.>
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Pilaře R <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Pilaře R <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledekhlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění ve znění : Schválenírozšířenípravomoci starosty k provádění rozpočtových opatření a Žádost o finanční dar MŠ Žlunice.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program zasedání:
Návrh programu:
<br> 1.Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023
<br> Schválení rozpočtového provizoria na rok 2023
<br> Inventarizace majetku obce
<br> Hospodaření obce k 30.11.2022
<br> Rozpočtového opatření
<br> Schválení cenové přílohy 1/2023 FCC ČR,...

Načteno

edesky.cz/d/5837946

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz