« Najít podobné dokumenty

Město Chomutov - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Gen. Svobody, Březno: PÚP - přípojky, ul. Gen Svobody, Břez

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chomutov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

planekPUP.pdf
Ústecký kraj
<br> Severozápad
<br> Chomutov
<br> Chomutov
<br> Březno;563013
<br> Březno u Chomutova
<br> J
<br> VZ
<br> S
<br> (okres Chomutov);614491
<br> B 24b
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br> 4
5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 4
3
<br> S7 typ1
MIMO VOZIDEL
<br> S POVOLENÍM STAVBY
<br> B 1
<br> E 13
Z2
<br> POZOR
<br> UZAVŘENA Z DŮVODU
VÝSTAVBY ING.SÍTÍ
<br> IP 22
ULICE GEN.SVOBODY B 24a
<br> IP 10a
<br> E7b
A15
<br> C 2c
<br> 1 2
<br> A15
<br> 3 4
<br> MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM STAVBY E 13
<br> instalace týden dopředu
<br> MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM STAVBY E 13
<br> B 24b
<br> E7b
A15
<br> 5
<br> MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM STAVBY E 13
<br> A15
<br> 6
<br> 150 m E 3a
<br> A15
<br> 7
<br> IP 10a
<br> POZOR
<br> UZAVŘENA Z DŮVODU
VÝSTAVBY ING.SÍTÍ
<br> IP 22
ULICE GEN.SVOBODY
<br> 8
instalace týden dopředu
<br> pozice DIO
<br> situační výkres širších vztahů
<br> 02 <.>
<br> PROJEKTY - INŽENÝRING
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> bez
<br> Obec Březno
Radniční XX
<br> Březno u Chomutova
<br> vodovod a
kanalizace
<br> na p.p.č.376/29 <,>
k.ú.Březno u Chomutova
<br> dopravní část - DIO
<br> AutoCAD SHX Text
Kraj :
<br> AutoCAD SHX Text
Region soudržnosti :
<br> AutoCAD SHX Text
Obec s rozšířenou působností :
<br> AutoCAD SHX Text
Obec s pověřeným obecním úřadem :
<br> AutoCAD SHX Text
Obec :
<br> AutoCAD SHX Text
Katastrální území :
<br> AutoCAD SHX Text
navrhované dočasné SDZ
<br> AutoCAD SHX Text
Legenda :
<br> AutoCAD SHX Text
navrhované SDZ umístit dle TP65
<br> AutoCAD SHX Text
Poznámka :
<br> AutoCAD SHX Text
zejména dodržet vzdálenost od stávajícího SDZ !!
<br> AutoCAD SHX Text
nutno včas informovat obyvatele obce min.14 dopředu
<br> AutoCAD SHX Text
na překopy chodníků budou umisťovány přenosné lávky
<br> AutoCAD SHX Text
rozsah požadovaného záboru
<br> AutoCAD SHX Text
pozice umístění DIO
<br> AutoCAD SHX Text
STAVBA :
<br> AutoCAD SHX Text
INVESTOR :
<br> AutoCAD SHX Text
OBSAH VÝKRESU :
<br> AutoCAD SHX Text
ČÍSLO VÝKRESU :
<br> AutoCAD SHX Text
PARÉ :
<br> AutoCAD SHX Text
ZAKÁZ...
2022-154813.pdf
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602,430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov.cz
<br> Úřední dny a hodiny: pondělí,středa 08.00-17.00 hodin | úterý,čtvrtek 08.00-15.00 hodin
<br> ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Silniční správní úřad
<br> Sp.Značka: SZ MMCH/154813/2022
ČJ.: MMCH/160595/2022
Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: 474 637 990
E-Mail: r.vimr@chomutov.cz
<br> Datum: 09.12.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a § 77
odst.1 písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),na základě podnětu ze dne 25.11.2022 a v souladu s § 77 odst <.>
5 zákona a § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dale jen “správní řád”),ve znění pozdějších
předpisů,vydává opatření obecné povahy:
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na na místních komunikacích v ul.Gen.Svobody,Nádražní a Čechova,v
obci Březno
<br> v termínu od 01.12.2022 do 30.04.2023
<br> Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona po předchozím projednání (vyjádření) Policie ČR,Krajského ředitelství Ústeckého kraje,DI XXXXXXXX
vydaného pod č.j.KRPU-XXXXXX-X/čj-XXXX-XXXXXX ze dne 07.12.2022
<br> s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb.v platném znění,přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – dopravní značení - na
výše uvedených komunikacích dle přiloženého odsouhlaseného plánku „vodovod a kanalizace na p.p.č <.>
376/29 k.ú.Březno u Chomutova“,č.v.02,6xA4,06/2022 vyznačenou přechodnou úpravou provozu
v souvislosti s probíhající stavbou nových přípojek...

Načteno

edesky.cz/d/5823598

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chomutov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz