« Najít podobné dokumenty

Město Chomutov - Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Písečná a přemostění sil. č. I/13 u DPmCHJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chomutov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PUP_priloha.pdf
2022-12-09T10:39:55+0100
Bc.XXXX XXXXXXXXXX fXXbXeXXXffaaXdXXaXXXXccXebaXXXcbXXXXXXX
PUP.pdf
Odbor stavební úřad
<br>
<br> SP.ZNAČKA: SZ MMCH/151350/2022
<br> ČJ.: MMCH/160762/2022
<br> EV.ČÍSLO: OSÚ/PÚP/66/22/Su
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> FAX: XXX 637 990
<br> DATUM: 9.12.2022
<br> E-MAIL: H.SUCHANKOVA@CHOMUTOV.CZ
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Magistrát města Chomutova,Odbor stavební úřad,jako příslušný orgán státní správy podle §124 odst.6 zák.č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),a podle ust.§171 a 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění,na základě posouzení podnětu,podaného dne 16.11.2022 společností EUROVIA
CS,a.s <.>,se sídlem U Michelského lesa 1581/2,Michle,140 00 Praha 4,IČO 45274924,zastoupená spol <.>
Art Inside s.r.o <.>,se sídlem Palackého 4278,430 01 Chomutov,IČO 27269434 a po projednání s příslušným
orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie,Dopravního inspektorátu Chomutov <,>
<br>
v y d á v á
<br> v souladu s ust.§77 odst.1 písm.c),odst.5) a §78 zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,opatření obecné povahy o
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> v Chomutově,na pozemní komunikaci v ul.Písečná
<br> a na pozemní komunikaci od Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s <.>
<br> přes sil.č.I/13 po ul.Písečná (mimoúrovňová křižovatka)
<br>
spočívající v umístění dopravního značení (dále jen "DZ") dle přiložené situace,která je nedílnou součástí
tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> 1.Osazení DZ včetně jeho údržby bude provedeno prostřednictvím osoby,oprávněné k jeho instalaci,v
<br> souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje,územního odboru Dopravní
inspektorát Chomutov (č.j.KRPU-215160-2/ČJ-2022-040306 ze dne 6.12.202...

Načteno

edesky.cz/d/5823597

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chomutov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz