« Najít podobné dokumenty

Obec Veliká Ves - Veřejnoprávní smlouva - Vilémov ZŠ a MŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliká Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
a Evidenční číslo smloul,ry: I12022 VEŘnJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace zrozpoětll Obce Veliká Ves (dále jen,<,> smlouva) smlouva se uzav irá mezi,<.> obec veliká ves Sídlo: Podlesice 53,44I 0l Podbořany tčo: oozoztgg DIČ: CZ00262188 Zastoupená: starostou obce Miroslavem O gáseanu Bankovní spojení: KB Chomutov Číslo účtu: 652644ll0n0 (dále j en,<,> poslg,tovate1") Obec Vilémov (zŤizovatelZŠ aivtŠ Vilemov) Sídlo: Náměstí I,43154 Vilémov lČo oozezz0o Zastoupená: starostou obce Bohuslavem Kreuzem Bankovní spojení: KB Kadaň Číslo účtu: 392344t lu00 (dále jen,<,> příjemce") článet t.obecné ustanovení Ve smyslu zákona ě,12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zíizení),ve zrění pozdějších předpisŮ (dále jen,<,> zákon o obcích"),zdkona ě.25012000 Sb <.>,o rozpočtoqých pravidlech územních rozpoětu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpoětuo') poslryluje posýovatei příjemci dotaci ve qýši a na úěel uvedený v ělánku IL této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.Příjemci je dotace poskytovánav rcce2022 a) úěelová dotace ve formě neinvestičních finančních prostředkŮ z rozpoČtu poslcytovatele ve qýši: 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun ěes§ých) na: rozvoj školy a školního prostředí v roce2022.Strana 1 (celkem 4) čtánet< II.Výše dotace a její účel ČHnet m.Způsob poskytnutí dotace Dotace bude příjemci posk5rtnuta jednorázově do 30 kalendářních dnŮ od uzavření této smlouvY a to formou beáotovostrúo pievoduia jeho bankovní účet uvedený v záůlavítéto smlouvy,variabilní symbol00262188 a specific§ý symbol 4410t.Dotace je poskytována jednorazově.čÉnex IV.Základní povinnosti příj emce 1.příjemce je povinen použít poslrytnuté finanční prostředky qýhradně kúěelu uvedenému v Článku It.iéto smlouvy a vy8erpat je nejpozději do 31.12.2022.Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnichým n"uo 1r"i.to.im orobá*,pokud nejde o úhrady spojené srealizací projektu,nakte4ý tyry postytnuty.-poskýtnuté finanění prosředky nelze použít na dar...

Načteno

edesky.cz/d/5823396


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veliká Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz