« Najít podobné dokumenty

Obec Veliká Ves - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Vilémov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliká Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Ť Evidenční číslo smlouvy: 212020 VEŘBJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace zrozpoětu Obce Veliká Ves (dále jen,<,> smlouva) smlouva se lzavirá mezil.obec veliká ves Sídlo: Podlesice 53,44I0I Podbořany IČo: oozozttt DIČ: CZ00262188 Zastolpená: starostou obce Miroslavem Ogáseanu Bankovní spojení: KB Chomutov Číslo účtu: 652644llu00 (dále jen,<,> poslqrtovatel") a Obec Vilémov (zŤizovatelZŠ aMŠ Vilemov) Sídlo: Nráměstí 1,43l 54 Vilémov tčo: oozezzoo Zastoupená: starostou obce Bohuslavem Kreuzem Bankovní spojení: KB Kadaň Císlo účtu: 392344l l0l00 (dále jen,<,> příjemce") článet< I.obecné ustanovení Ve smyslu zákona ě.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní ňízeni),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o obcích"),zžkona é.250/2000 Sb <.>,o rozpoětoqých pravidlech územních rozpočtu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtu") poslcytuje poslgrtovatel příjemci dotaci ve qýši a na účel uvedený v člránku II.této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.čtánet< lI.Výše dotace a její účel Příjemci je dotace poskytovánav roce2020 a) ÚČelová dotace ve formě neinvestičních finančních prostředků zrozpoěta posk5rtovatele ve výši: 42,000,- Kč (slovy: ětyřicetdvatisíc korun česlcých) na: rozvoj školy a školního prosťedí v rcce2020.Strana 1 (celkem 5) čHneknI.Způsob poskytnutí dotace Dotace bude příjemci poskytnutajednorázově do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a to formou beáotovostriho převodu na jeho bankovní účet uvedený v záůtlavitéto smlouvy,variábilní symbol 00262 188 a specific§ý symbol 44101.Dotace j e poskytována j ednorázově.čtánektv.Základní povinnosti příj emce 1.Příjemce je povinen polžít poslgrtnuté finanění prosťedky v}hradně k úěelu uvedenému v článku tr.této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do 3l.12.2020.Tyto prosťedky nesmí poslcytnout jinYrn Právnichým nebo fuzic§ým osobám,pokud nejde o úhrady spojené sréa|izacípiojektu,na který byly poslcytnuty.Poslrytnuté finanční prosťedky nelze použíi na dary,...

Načteno

edesky.cz/d/5823394


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veliká Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz