« Najít podobné dokumenty

Obec Málkov - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-4022458/SOBS VB/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Málkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva VB.pdf (3.69 MB)
ČEZd_ SDBS VB 550581IV-12-40224SBICV-Málkov,č.parc.292/6,DT$,kVN,Iokalita
<br> Obec Málkov (1/1)
<br> IČ 00262013
<br> Zelená 3
<br> Málkov
<br> 43102
<br> zastoupena: XXXXX XXXXXXXX,starosta
<br> (dále jen „Budoucí povinná“)
<br> a
<br> ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> IČ 24729035,DIČ (224729035
<br> se sídlem Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02
<br> zastoupena:
<br> OMEXOM GA Energo s.r.o.„
<br> se sídlem Plzeň — Bolevec,Na Střílně 1929/8,PSC 323 00
<br> zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl C,vložka 4355
<br> IČ 49196812,DIČ CZ49196812
<br> na základě plné moci ze dne 12.4.2021 (plná moc byla přijata 28.4.2021),evid.č.PM-207/2021 pověřená osoba na základě zmocnění ze dne 11.4.2022- XXXXX XXXXXXXXX
<br> (dále jen „Budoucí oprávněná“) (společně dále též „Smluvní strany“) <,>
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto:
<br> SMLOUVU o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
<br> A oouoou o !JMÍSTĚNÍ STAVBY Č.1v—12-40224ss/soas vs./1 CV-MALKOV,C.PARC.292/6,DTS,KVN,LOKALITA
<br> podle ustanovení ij 1785 a násl.a g 1257 a násl.zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku,podle ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.458/2000 Sb.energetického zákona (dále jen „Tato smlouva“) <.>
<br> Článek I.Úvodní ustanovení
<br> Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem.Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování,obnovu a rozvoj distribuční soustavy,přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost,je PDS povinen podle 5 25 odst.4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona <.>
<br> Článek II.Prohlášení o právním a faktickém stavu
<br> 1.Budoucí povinná prohlašuje,že je výlučným vlastníkem:
<br> pozemku/pozemků parc.Č 31/6,31/5,521/2,504/3 a 848 v k.ú...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Málkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz