« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. HOSTIVAŘ, POZEMEK PARC. Č. 1761/113

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

LV 60000.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.10.2022 00:00:00
<br> 1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,kód: 101 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> 554782 PrahaOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> Typ vztahu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 732052 Hostivař List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Česká republika <,>
<br> Česká republika <,>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro:
<br> Pro:
<br> 00000001-001
<br> 00000001-001
69797111
<br> RČ/IČO:
<br> RČ/IČO:
<br> Protokol o rozdělení majetku dle seznamu č.j.222/26106/95 - PVZ 421/1995 <.>
<br> Protokol o předání a převzetí majetku státu (zák.č.290/2002 Sb.) ze dne 16.07.2009 <.>
<br> o
<br> o
<br> Z-14060/2008-101
<br> Z-96116/2009-101
<br> Pozemky
<br>
<br>  1761/111
 1761/112
 1761/113
<br> 35
10
3
<br> ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
<br> jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: 9 pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<br> Změna výměr obnovou operátuo
<br> B1
<br> C
<br> D
<br> Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B
<br> Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů
<br> Poz...
Aukční vyhláška 1761_113.pdf
1/5
<br>
<br>
97415/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/53912/2022-HMU2
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / P H A / 4 1 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 10.1.2023 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 12.1.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,katerina.urbanova@uzsvm.cz
<br>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
<br> smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 4 000,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 9.1.2023 ve 23:59 hod.Jako variabilní symbol a specifický
symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotov...
Kupní smlouva 1761_113.pdf
1
<br>
<br>
<br>
97415/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/53912/2022-HMU2
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
Územního pracoviště v hlavním městě Praze
základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
datová schránka: 96vaa2e
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majet...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz