« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ÚSTÍ NAD LABEM, KÚ. KRÁSNÉ BŘEZNO, PPČ. 1480/477 O VÝM. 1508 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
Auk ní vyhláška - v ci nemovité
<br>
1/6
<br>
<br>
25177/U/2022-HMSU
<br>
A U K N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se ídí platným Auk ním ádem,není-li stanoveno v této Auk ní vyhlášce
jinak.Auk ní ád je v elektronické podob uve ejn n na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Auk ní vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prost ednictvím Elektronického
auk ního systému Správce: Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových,se sídlem
Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2,I O: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Za átek elektronické aukce se stanovuje na den 03.01.2023 v 14:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 04.01.2023 v 14:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br>
íslušným pracovišt m Zadavatele aukce je Územní pracovišt Ústí nad Labem,Mírové
nám stí 36,400 01 Ústí nad Labem <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXXXX,tel.: +XXX XXX XXX XXX,email:
blanka.stejskalova@uzsvm.cz a Ing.Eva Pavlovi ová Veselá,tel.: +420 416 921 523,email:
eva.pavlovicovavesela@uzsvm.cz <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky ú asti v elektronické aukci
<br>
1.Ú ast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického auk ního
systému (dále jen „EAS“).Zp sob registrace je uveden v Auk ním ádu zve ejn ném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na t chto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br>
2.Zárove je podmínkou ú asti složení ástky na úhradu ásti kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu l.5 odst.2 písm.c) Auk ního ádu,a to ve výši 65.000,- K.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním p evodem na ú et.6015-8124411/0710 tak,aby byla
<br> ipsána na ú et Zadavatele aukce ve lh do 02.01.2023.Jako variabilní symbol a
specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po p ihlášení se
k elektronické...
Typová KS.pdf
25177/U/2022-HMSU
<br> j.: UZSVM/U/24289/2022-HMSU
<br>
<br> eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,Nové M sto,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právn jedná.<.>.na základ P íkazu generálního editele.6/2019 v platném zn ní <,>
<br> O: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
<br> O.<.> <.>,DI.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
<br> O.<.> <.>,DI.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen „zákon.89/2012 Sb.“),a podle zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské
<br> republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
<.> 219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br>
<br>
K U P N Í S M L O U V U
<br>.<.>.<.>
<br>
<br> l.I <.>
<br> 1.eská republika je vlastníkem níže uvedenou nemovitou v cí:
<br> Pozemek:
<br> parcela íslo 1480/477,druh pozemku ostatní plocha,zp sob využití manipula ní
plocha <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví.60000 pro katastrální území Krásné B ezno,obec Ústí nad
Labem,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj,katastrálním
pracovišt m ústí nad Labem (dále jen „p evád ný majetek“) <.>
<br> 2.Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ bodu 14 lánku CXVII zákona
<.> 320/2002 Sb.p íslušný s p evád ným majetkem hospoda it,a to ve smyslu § 9 zákona <.>
<br> 219/2000 Sb <.>
...
Aukční řád.docx
Příloha č.1 Aukčního řádu
<br> 23877/U/2022-HMSU
<br>
Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí
<br>
Čl.1
Základní ustanovení
1.Tento Aukční řád upravuje užívání systému pro provádění výběrových řízení s aukcí elektronickou formou dle § 22 odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,v platném znění (dále jen „ZMS“) a stanovuje podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na takových řízeních jako elektronických aukcích <.>
<br> 2.Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> 3.Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí Zadavatelem aukce <.>
<br> 4.Elektronická aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření Kupní,Nájemní nebo Pachtovní smlouvy s důrazem na to,aby Zadavatel aukce obdržel za plnění poskytované na základě uvedených smluv co nejvyšší úplatu <.>
<br> 5.K tomuto účelu je Zadavatel aukce oprávněn uveřejňovat elektronické aukce vyhlášením v Elektronickém aukčním systému,včetně Aukčních vyhlášek,fotografií,popisu Předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se elektronické aukce <.>
<br> 6.Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z Aukčního řádu a příslušných právních předpisů,zejména ze ZMS a vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,v platném znění <.>
<br> 7.Veškeré pojmy v tomto Aukčním řádu nedefinované mají význam ve smyslu souvisejících aplikovatelných právních předpisů <.>
<br> 8.Elektronický aukční systém umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů:
a) Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší,nebo
b) Microsoft Edge,nebo
c) Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší,nebo
d) Safari verze 9.0 a vyšší,nebo
e) Opera verze 30 a vyšší <.>
<br> Čl.2
Vymezení základních pojmů
<br> 1.Aukční řád (AŘ) - aukční řád s...

Načteno

edesky.cz/d/5819549

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz