« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. HORNÍ RŮŽODOL, P.Č. 219/3 (VÝMĚRA 20 M2) VČ. SOUČÁSTÍ - STAVBA BEZ ČP/ČE, GARÁŽ, OBEC LIBEREC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z KN dne 07.12.2022.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.12.2022 09:15:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Liberec,kód: 505 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0513 Liberec 563889 LiberecOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 682250 Horní Růžodol List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
Česká republika <,>
<br> Pro: 69797111
<br> 00000001-001
<br> RČ/IČO:
<br> Usnesení soudu o dědictví Okresní soud v Liberci 35 D 88/2020-62 ze dne 08.11.2021 <.>
Právní XXX ke dni XX.XX.XXXX.Právní účinky zápisu k okamžiku 29.11.2021 14:14:49.Zápis
proveden dne 02.12.2021 <.>
<br> o
<br> V-12998/2021-505
<br> Pozemky
<br> 07.12.2022 09:29:30Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>
<br>   219/3 20 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: 219/3 pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Katastrální úřad pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Liberec,kód: 505 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Součástí je stavba: bez čp/če,garáž
  219/3Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<b...
Aukční vyhláška.pdf
Stránka 1 z 4
<br>
<br>
9590/ULB/2022-ULBM
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A / U L B / 1 4 2 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 04.01.2023 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 05.01.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Liberec
Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <,>
e-mail: andrea.vysohlidova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 59.200,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 03.01.2023 do 23:59 hod.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
<br> než ...
Kupní smlouva - vzorová.pdf
9590/ULB/2022-ULBM
Čj.: UZSVM/ULB/8095/2022-ULBM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka odboru Odloučeného pracoviště Liberec
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních...

Načteno

edesky.cz/d/5819544

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz