« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ÚSTÍ NAD LABEM, ADMIN. OBJEKT ČP. 1612, SAMOSTATNÁ GARÁŽ A ZAHRADA O VÝM. 1856 M2 (CELKOVÁ VÝM. 2323 M2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
26565/U/2022-HMSU
<br> j.: UZSVM/U/24380/2022-HMSU
<br>
<br> A U K N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se ídí platným Auk ním ádem,není-li stanoveno v této Auk ní vyhlášce
<br> jinak.Auk ní ád je v elektronické podob uve ejn n na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Auk ní vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prost ednictvím Elektronického
auk ního systému Správce: Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových,se sídlem
Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2,I O: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Za átek elektronické aukce se stanovuje na den 03.01.2023 v 13,00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 04.01.2023 v 13,00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> íslušným pracovišt m Zadavatele aukce je Územní pracovišt Ústí nad Labem,Mírové
nám stí 36,400 01 Ústí nad Labem <.>
<br> Kontaktní osoby:
XXXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: andrea.zimova@uzsvm.cz
a Ing.Eva Pavlovi ová Veselá,tel.416 921 523; e-mail: eva.pavlovicovavesela@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky ú asti v elektronické aukci
<br>
1.Ú ast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
auk ního systému (dále jen „EAS“).Zp sob registrace je uveden v Auk ním ádu
zve ejn ném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na t chto webových
stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zárove je podmínkou ú asti složení ástky na úhradu ásti kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu l.5 odst.2 písm.c) Auk ního ádu,a to ve výši 2.000.000,00 K <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním p evodem na ú et.6015-8124411/0710 tak <,>
aby byla p ipsána na ú et Zadavatele aukce ve lh do 02.01.2023.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
<br> ihlášení se k elektronické aukci <.>
3.V p ípad,kdy se Ú astník ...
foto ze ZP exteriér_interiér.pdf
* <.>
<br>.<.>.v
<br>.<.> F.__ :.| I II.: |.| Mlý \ :| '.<.> _i _,:.<.> -_.<.> ' ' ' '|.' _.',:.'._ ;f ' ' ffi.! _ Í."III' /f '._._.f,<.> \'„I'i &' T '.I.| I | 31 A _-
<br> _.|.f.If <.>
PENb.pdf
PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> vydaný podle zákona č.406/2000 Sb <.>,o hospodaření energií,a vyhlášky č.78/2013 Sb <.>,o energetické náročnosti budov
<br> Ulice,číslo: Winstona Churchilla 1612/14
<br> Psč,místo: 400 01 Ústí nad Labem
<br> Typ budovy: Administrativní budova
<br> Plocha obálky budovy: 1 492,9 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,44 mzlm3 Energeticky vztažná plocha: 957,9 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
<br> Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty
<br> kWh/(m2- rok)
<br> Mimořádné usporna
<br> Méně úsporná
<br> Nehospodámá
<br> Velmi,nehospodárna
<br> Mimořádné,nehospodarna
<br> "* 149
<br> 223
<br> 297
<br> T
<br> 372
<br> Hodnoty pro celou budovu
<br> MWh/rok 161'730
<br> 202,090
<br> 1 ____________________________________________
<br> „,v,PODÍL ENERGONOSITELÚ DOPORUCENA OPATRENI NA DODANÉ ENERGII
<br> Hodnoty pro celou budovu
<br> : g 5 Opatření pro Stanovena IGI-Ž _______________ “ČWĚ/íof _______________.Š a.<.>.v,<.>._ „ o Vne13| steny.El % Š | 'U & Okna a dveře: ' [] 2 g ? &.Střechu: El ; 2.N 4- 3 3 "E Podlahu: [] “E.S 3 =.o É.<.>,<,> _ 2 Ě: :: Vytapenl.EI g Ž g 2 o Chlazení/klimatizaci: El g_i; > “% Větrání: El 2.a „,<,> “Š 5 PrlPraVU teple VOdy: D % g.Elektřina ze sítě: 20,2 * Dálkové teplo: 141,6 9— =.<.> <.>,„ o Osvetlenl.[] „,g.<.> “a % Jiné: : EI & u =.<,>
<br> UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání 32.223,Teplá voda Osvětlení Uem W/(mz-K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(mz-rok)
<br> 00340996$
<br> 1,00
<br> Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 137,68 4,33 19,71
<br> _\>
<br> Zpracovatel: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX \ Osvědčení č.: XXXX Kontakt: SokolskáXXXX/XX f ' '“ \ 5.9.2014
<br> 460 01 Liberec1 —Staré Město k,_;X:
St. posouzení_W.Churchilla.pdf
„STATIKA“
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Štefánikova XXX/XX
XXX XX Ústí nad Labem
IČO: 16436822
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Winstona Churchilla 1612/14,Ústí nad Labem
<br>
STATICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU
<br>
<br>
Vypracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Datum: XX/XXXX
Stupeň : statické posouzení
Zakázkové číslo: ST32/18
<br>
<br> „Statika“ Ing.Jaroslav Talacko-------------------------------------Dokument zakázkové číslo ST32/18
___________________________________________________________________________________
<br> 2
<br>
<br> 1.ÚVOD
<br>
Předmětem této dokumentace je statické posouzení objektu
Winstona Churchilla v Ústí nad Labem,který užívá Úřad práce ČR,krajská
pobočka v Ústí nad Labem <.>
<br> Předmětný objekt byl vybudován v devatenáctém století jako rodinná
vila,nyní slouží jako sídlo státního úřadu a lze ho podle účelu definovat jako
administrativní budovu <.>
V objektu se vyskytují dodatečné stavební úpravy z různých
časových období,charakterizované specifickými materiály a konstrukcemi <.>
<br>
Důvodem statického posouzení je
1.1.změna v používání nebo prodloužení návrhové životnosti
1.2.objektivní existence poruch stavební konstrukce <.>
1.3.degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení (koroze <,>
<br> únava a pod.) <.>
<br>
Tento posudek vychází z vizuálního hodnocení konstrukcí <,>
z viditelných poruch nosné konstrukce objektu,zjištěných při prohlídce objektu
dne 29.8.2018 <.>
Pro podrobné statické posouzení je nezbytné mít k dispozici výsledky
podrobného průzkumu objektu,proto nelze tento statický posudek považovat za
podrobný,ale za předběžný.Potřebné podrobné průzkumy (stavebnětechnický <,>
inženýrskogeologický) se mohou dodatečně provést v rámci potencionální
projektové dokumentace,řešící případnou sanaci nosné konstrukce objektu <,>
pokud bude investorem požadována <.>
Cílem statického posouzení je napomoci investorovi k rozhodnutí o
řešení budoucnosti objektu,o jeho případném zachování a potencionální
rekonstrukci nebo o jeho odstranění <.>
<br>
<br>
<br> 2.POD...
Typová kupní smlouva.pdf
26565/U/2022-HMSU
<br> j.: UZSVM/U/24380/2022-HMSU
<br>
eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,Nové M sto,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právn jedná PhDr.XXXXX XXXXXXXX,editelka Územního pracovišt Ústí nad Labem na
základ P íkazu generálního editele.6/2019 v platném zn ní <,>
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
<br> O.<.> <.>,DI.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
(dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
<br> O.<.> <.>,DI.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen „zákon.89/2012 Sb.“),a podle zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské
<br> republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
<.> 219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br>.<.>.<.>
<br>
l.I <.>
<br> 1.eská republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých v cí:
Pozemky:
<br> parcela íslo 1813,zastav ná plocha a nádvo í <,>
parcela íslo 1814/1,ostatní plocha – jiná plocha <,>
parcela íslo 1814/5,zastav ná plocha a nádvo í <,>
<br> zapsané na listu vlastnictví.60000 pro katastrální území Ústí nad Labem,obec Ústí nad
Labem,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj,katastrálním
pracovišt m Ústí nad Labem (dále jen „p evád ný majetek“) <.>
<br> 2.Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ Zápisu o p edání majetku
a o zm p íslušnosti hospoda it...

Načteno

edesky.cz/d/5819542

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz