« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - POZEMKY P.P.Č. 737 V K.Ú. DOLNÍ VYSOKÉ I A P.P.Č. 2407/2 V K.Ú. HABŘINA U ÚŠTĚKU, EAS/ULT/087/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
1/6
<br>
<br>
6696/ULT/2022-ULTM
<br>
A U K N Í V Y H L Á Š K A
<.> E A S / U L T / 0 8 7 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se ídí platným Auk ním ádem,není-li stanoveno v této Auk ní vyhlášce
<br> jinak.Auk ní ád je v elektronické podob uve ejn n na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Auk ní vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prost ednictvím Elektronického
auk ního systému Správce: Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových,se sídlem
Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2,I O: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
Za átek elektronické aukce se stanovuje na den 4.1.2023 ve 13:00 hodin <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.1.2023 ve 13:00 hodin <.>
<br>
Zadavatelem aukce je eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> íslušným pracovišt m Zadavatele aukce je odbor Odlou ené pracovišt Litom ice <,>
Na Valech 525/12,412 01 Litom ice,za který právn jedná Ing.So a Rúžová,editelka odboru
Odlou ené pracovišt Litom ice,na základ P íkazu generálního editele.6/2019 v platném
zn ní <,>
<br> Kontaktní osobou je Ing.Veronika Vašková,telefonní íslo 416 715 129,e-mail:
veronika.vaskova@uzsvm.cz <.>
<br>
<br>
<br> II <.>
Podmínky ú asti v elektronické aukci
<br> ast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického auk ního
systému (dále jen „EAS“).Zp sob registrace je uveden v Auk ním ádu zve ejn ném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na t chto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zárove je podmínkou ú asti složení ástky na úhradu ásti kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu l.5 odst.2 písm.c) Auk ního ádu,a to ve výši 4.054,00 K.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním p evodem na ú et.6015-8124411/0710 tak,aby byla
<br> ipsána na ú et Zadavatele aukce ve lh do 3.1.2023.Jako variabilní symbol a
specifický symbol každý uživatel uvede údaje,kt...
Návrh kupní smlouvy.pdf
6696/ULT/2022-ULTM
<br> j.: UZSVM/ULT/5091/2022-ULTM
<br>
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,Nové M sto,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právn jedná Ing.So a Rúžová,editelka odboru Odlou ené pracovišt Litom ice,na
základ P íkazu generálního editele.6/2019 v platném zn ní <,>
<br> O: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
<br> O.<.> <.>,DI.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
<br> O.<.> <.>,DI.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen „zákon.89/2012 Sb.“),a podle zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské
<br>
<br> republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
<.> 219/2000 Sb.“),tuto
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br>.5 0 9 1 / 2 0 2 2
<br>
l.I <.>
<br> 1.eská republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých v cí:
<br> pozemek:
pozemková parcela.737,druh pozemku: vodní plocha,zp sob využití: koryto vodního
<br> toku p irozené nebo upravené,zp sob ochrany: chrán ná krajinná oblast – II.– IV <.>
zóna <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví.60000,pro katastrální území Dolní Vysoké I,obec Úšt k <,>
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj,Katastrálním
pracovišt m Litom ice (dále jen „p evád ný majetek“) <,>
<br> a
<br> pozemek:
pozemková parcela.2407/2,druh pozemku: vodní plocha,...

Načteno

edesky.cz/d/5819541

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz