« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - POZEMKY P. P. Č. 753/1 A 758/1 V K. Ú. LUBNÁ U POLIČKY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška Lubná 753 1 a 758 1.pdf
typová kupní smlouva Lubná 753 1 a 758 1.pdf
5025/HSY/2022-HSYM
Čj.: UZSVM/HSY/8525/2022-HSYM
<br>
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemky:
<br> • pozemková parcela č.753/1,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní
fond <,>
<br> • pozemková parcela č.758/1,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití neplodná
půda <,>
<br>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Lubná u Poličky,obec Lubná
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální
pracoviště Svitavy (dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný s převáděným majetkem
hospodařit na základě bodu 14 čl.CXVII.části 117 zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,ve znění
pozdějších předpisů,a to ve smyslu § 9 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí
elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím
Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Čl.II <.>
<br>
1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděné...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz