« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Mikroregion Kosířsko - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3[2].pdf [0,38 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 038 000,00 = 2 038 000,00
2 134 428,59 = 2 134 428,59
2 273 759,59 = 2 273 759,59
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 180 000,00 = 180 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 2 038 000,00 = 2 038 000,00
2 134 428,59 = 2 134 428,59
2 093 759,59 = 2 093 759,59
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
2 538 000,00 = 2 538 000,00
2 671 428,59 = 2 671 428,59
2 698 427,67 = 2 698 427,67
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
2 538 000,00 = 2 538 000,00
2 671 428,59 = 2 671 428,59
2 518 427,67 = 2 518 427,67
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
2 538 000,00 = 2 538 000,00
2 671 428,59 = 2 671 428,59
2 518 427,67 = 2 518 427,67
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
500 000,00- = 500 000,00-
537 000,00- = 537 000,00-
424 668,08- = 424 668,08-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
500 000,00 = 500 000,00
537 000,00 = 537 000,00
424 668,08 = 424 668,08
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
500 000,00 = 500 000,00
537 000,00 = 537 000,00
424 668,08 = 424 668,08
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
500 000,00- = 500 000,00-
537 000,00- = 537 000,00-
424 668,08- = 424 668,08-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 05.12.2022
7:26:04
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (MIKROREGION),verze: 2022.04.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 180 000,00 = 180 000,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 ...
Příloha č. 2 - komentář k rozpočtu 2023.doc [0,04 MB]
Příloha č.2 - Komentář k výdajové části rozpočtu na rok 2023
II.Výdaje
<br> Odd.par <.>
Text
<br>
<br> Třída 5
Běžné výdaje
<br>
<br> 3636
Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje na Rozhledně – zejména ostatní osobní výdaje,opravy,nákup zboží,služby,nákup materiálu,plyn,PHM,nájemné,pohoštění,věcné dary,internet,energie,DDHM a nehmotný majetek <.>
<br>
<br> 6171
Činnost místní (vnitřní) správy
<br> Neinvestiční výdaje obsahují výdaje zejména na činnost místní správy a jsou rozděleny na výdaje osobní (platy zaměst.) a věcné výdaje,které obsahují odvody z mezd,tisk,spotřeba materiálu,výdaje na energii,PHM,poštovné,telefon,školení,cestovné,výdaje na pohoštění,další služby a opravy k zajištění chodu svazku obcí,DDHM a nehmotný majetek <.>
<br>
<br> 6310
Výdaje z finančních operací
<br> Neinvestiční výdaje jsou určeny na poplatky peněžních ústavu za vedení účtů a další platby daní <.>
<br>
<br> 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
<br> Neinv.výdaje na souhrnné pojištění majetku svazku <.>
<br>
<br> 6409
Polní cesty <.>
<br>
<br> Třída 8
Financování
<br>
<br> 8114
Splátka úvěru u KB <.>
Příloha č. 1 k rozpočtu 2023.xls [0,04 MB]
List2
Odd.par.Text Schvál.rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Kč %
Neivestiční výdaje
1014 Ozdravování hosp.zvířat,deratiz.60,000.00 60,000.00
2212 Silnice 1,000,000.00 1,000,000.00
2221 Provoz veř.silniční dopravy 400,000.00 400,000.00
2321 Odvádění a čistění odpad.vod 50,000.00 50,000.00
3119 Základní a mateř.škola - provoz 3,025,000.00 3,025,000.00
3313 Kino 90,000.00 90,000.00
3314 Knihovna 125,000.00 125,000.00
3319 0001 Záležitosti kultury - kronika 45,000.00 45,000.00
3319 0002 Záležitosti kultury - ost.činnosti 330,000.00 330,000.00
3321 3001 Činnost v zámku - provoz 600,000.00 600,000.00
3321 0003 Obřadní síň 60,000.00 60,000.00
3322 Zachování a obnova kult.památek 750,000.00 750,000.00
3341 Veřejný rozhlas 45,000.00 45,000.00
3349 Zálež.sděl.prost.- Tovač.kamelot 25,000.00 25,000.00
3399 Ost.záležitosti kultury - KPSSV 52,000.00 52,000.00
3412 Tělových.činnost - sport.hala 520,000.00 520,000.00
3599 Zdravotní středisko 366,000.00 366,000.00
3612 Bytové hospodářství 720,000.00 720,000.00
3613 Nebytové hospodářství 300,000.00 300,000.00
3631 Veřejné osvětlení 520,000.00 520,000.00
3632 Pohřebnictví 65,000.00 65,000.00
3639 Komunální služby a územ.rozvoj 1,562,000.00 1,562,000.00
3639 Příspěvek mikroregionu 26,000.00 26,000.00
3669 Ost.správa v obl.bydlení - WC 60,000.00 60,000.00
<br>
List3
<br>
<br> List4
<br> Příloha č.1 k návrhu rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023
<br> Odd.par.Text Schv.rozpočet2022 Upr.rozpočet2022 Očekávaná skutečnost Kč
§ 3636
Územní rozvoj
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 420.000,00 446.550,00 380.000,00
2324 Přijaté neinvest.náhrady a přísp.0.00 1.815,00 0.00
2112 Příjmy z prodaného zboží 320.400,00 362.150,00 350.000,00
§ 6171
Vnitřní správa
2310 Příjem z prodeje majetku 0 1.000,00 0
2324 Přijaté neinv.přísp.a náhr.0 17.02,59 0
Přijaté transfery
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1.297.600,00 1.297.600,00 1.297.600,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odd.par.Text Schv.rozpočet2022 Upr.rozpočet2022 Oč...
Navrh rozpočtu MK 2023.pdf [0,68 MB]
A fikmn'yiun KOSIRSKO
<br> Mikroregion KOSÍŘSKO Těšetice č.p.75 783 46 IČ: 709 450 12 www.kosirsko.cz
<br> NÁVRH Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023
<br> včetně přílohy 0 srovnání rozpočtu s předcházejícím rokem
<br> Rozpočet na rok 2023 bude projednán a schválen na VH Mikrore ionu KOSI SKO konané dne \).DKZ 34.33.22: v i,<.>.<.>.<.>.S.<.> \C.>.x= Mrzel.<.>.<.>.<.>
<br> Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023
<br> Důvodová zpráva:
<br> Při sestavování rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023 se mikroregion řídil zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.Vycházel z rozpočtového výhledu,předpokládaných provozních a investičních výdajů dle požadavků,připravovaných nebo probíhajících akcí.Příjmová část rozpočtu je sestavena dle skutečných příjmů z roku 2022 <.>
<br> Změny rozpočtu během roku 2023 budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření v časové posloupnosti podle 5 16 zákona č.250/2000 Sb.Prováděním rozpisu rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby a
<br> prováděním změn rozpisu rozpočtu,přesuny mezi položkami běžných a kapitálových výdajů,včetně zapojení účelově přijatých transferů v rámci schváleného paragrafu na realizaci výdajů do rozpočtu je pověřena účetní svazku <.>
<br> Návrh
<br> Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023
<br> I.PŘÍJMY
<br> Nedaňové příjmy 3636-21 1 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3636—21 12 Přijaté z prodaného zboží
<br> Přijaté transfery 4121 Neinvestiční řijaté transfery od obcí
<br> & 3636 Uzemní rozvoj
<br> & 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin,operací
<br> ; 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
<br> Položky 5 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Zveřejněno na úřední desce:
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br> 2.12.2022
<br> 31.12.2022
<br> fi,/
<br> Mgr.Daliboríílář
<br> předseda Mikroregionu KOSÍŘSKO
<br> ' '; Šiii'Éil: <.>,r turn-'l— „ Mikroregion KOSMSKÚ Těšetice č.p.75,783 46
<br> & iČO: 70945012

Načteno

edesky.cz/d/5814040

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz