« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - MALÝ JEŽOV, POZEMEK PARC. Č. 286/3 AV Č. 102A/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. CTA_102A_2022.pdf
2170/Mal.Stránka 1 z 5
<br>
<br>
<br>
8922/CTA/2022-CTAM
Čj.: UZSVM/CTA/9220/2022-CTAM
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.C T A / 1 0 2 A / 2 0 2 2
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.12.2022 ve 14:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 10.01.2023 ve 14:00 hod <.>
<br>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Tábor <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,XXX XXX 115 <,>
e-mail: dana.malovana@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2170/Mal.Stránka 2 z 5
<br>
<br>
IV <.>
<br> Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
<br>  pozemek parc.č.: 286/3 o výměře 1351 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití:
ostatní komunikace <.>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000,pro katastrální územ...
Kupní smlouva č. CTA_102A_2022 -.pdf
2170/Mal.Stránka 1 z 6
<br>
<br> 8922/CTA/2022-CTAM
Čj.: UZSVM/CTA/9220/2022-CTAM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXX XXXX,ředitel odboru Odloučeného pracoviště Tábor
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem nebo dle
živnostenského oprávnění) <,>
zapsané sídlo podnikatele (popřípadě bydliště): ……….<.>,skutečné sídlo podnikatele: ………….<.> <,>
místo podnikání: …….<.>.<.>.<,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
bankovní spojení: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/5812990

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz