« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BYSTRC, PARC. Č. 3403/2, 3413/1, 3413/3, 3413/4, 3417

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
66620/B/2022-HMU1
Čj.: UZSVM/B/48392/2022-HMU1
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.12.2022 v 13:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.12.2022 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,Příkop 11,602 00 Brno <.>
Kontaktní osobou je Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail:
kristyna.vojackova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových
stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 6 293 000,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak <,>
aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.12.2022.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem
po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotovostním převodem,je povinen...
Návrh kupní smlouvy.pdf
66620/B/2022-HMU1
Čj.: UZSVM/B/48392/2022-HMU1
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.XXXXX XXXXX,náměstek pro Právní služby a hospodaření s
majetkem
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění ...
Prohlášení o RČ.pdf
66620/B/2022-HMU1
Čj.: UZSVM/B/48392/2022-HMU1
<br>
Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br>
V souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších
předpisů,prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br>
RČ: _______________________/___________
<br>
<br> Toto rodné číslo uvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu
převodu vlastnického práva,jehož titulem je kupní smlouva č.………….<.>,beru
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašuji) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br>
<br> Jméno:
<br>
<br> Příjmení:
<br>
<br> Trvalý pobyt:
<br>
<br>
<br> Podpis:

Načteno

edesky.cz/d/5812989

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07. 02. 2023
07. 02. 2023
06. 02. 2023
06. 02. 2023
06. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz