« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BYSTRC, PARC. Č. 3414, 3413/5, 3413/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
66113/B/2022-HMU1
Čj.: UZSVM/B/48343/2022-HMU1
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.12.2022 v 13:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.12.2022 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,Příkop 11,602 00 Brno <.>
Kontaktní osobou je Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail:
kristyna.vojackova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových
stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2 665 000,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak <,>
aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.12.2022.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem
po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotovostním převodem,je povinen sděl...
Návrh kupní smlouvy.pdf
66113/B/2022-HMU1
Čj.: UZSVM/B/48343/2022-HMU1
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.XXX XXXXXXX,ředitel Územního pracoviště Brno <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno,Příkop 11,602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování...
Prohlášení o RČ.pdf
66113/B/2022-HMU1
Čj.: UZSVM/B/48343/2022-HMU1
<br>
Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br>
V souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších
předpisů,prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br>
RČ: _______________________/___________
<br>
<br> Toto rodné číslo uvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu
převodu vlastnického práva,jehož titulem je kupní smlouva č.………….<.>,beru
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašuji) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br>
<br> Jméno:
<br>
<br> Příjmení:
<br>
<br> Trvalý pobyt:
<br>
<br>
<br> Podpis:

Načteno

edesky.cz/d/5812988

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz