« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

43252-DZ- Konice
POPICE +
<br> a
aĎ
<br> POJTE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉH(O/ KÁAJE
DOPRAVNÍ INSPEK]
67020 ZNOJMO /
<br> /
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
A Šaldorf
<br> P:
<br>
Žnojma-Nový
<br> '
<br> '
<br> +
<br> i
<br> i
<br> SOUHLASÍME s PDZ dle ustanovení $77 odst.2 písm.b
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Č.j.KRPB-247005/ČJ-2022-061306-SB
<br> (Znojmo dne 29.11.2022
<br> Ujjelela|e
Vyjádření DI PČR:
<br>
or.Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Vyjádření města Znojma:
AA: SOVA BV X
<br>
Vyjádření SÚS JMK:
<br> € <.>
p :
<br> o nd če
P
<br> Jihomeravského kraj
e
<br>
<br>
<br>
<br> příspěvko
<br> Ž erotín o v o n a nič
ý
<br> CE
<br> KONICE
<br> (4
2022-43252
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 43252/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 209799/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 02.12.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 (dále jen „žadatel“),podaného dne
<br> 29.11.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77
<br> odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s
<br> dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/41319,II/413 a místní komunikaci
<br> v k.ú.Konice u Znojma a Popice u Znojma
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je úplná uzavírka silnice III/41319 v km
1,345 – 1,460 s...

Načteno

edesky.cz/d/5808913

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
03. 02. 2023
03. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz