« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh_rozpoctu_na_rok_2023_0002.jpg
Névrh rozpoétu na rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYDAJE
<,> Schvéleny roz oéet Skuteénost k,<,>
Paragraf Popls na rok 202;; 31.10.2022 Navrh rozpoctu
<br> 1014 DERATEX 4 000 00 2 783,00 3 000,00
1070 rybm’k 0,00 27 104,00 0,00
2212 komunikace a chodm’ky 53 000 00 160 903 08 53 000 00
2292 KORDIS JMK 30 000 00 26 700,00 26 000,00
2321 odpadni vody 0,00 2 948,00 1 500 000,00
3111 MS 713 000,00 234 141,00 15 000,00
3119 MS - neinvest.nék1ady - or).0001 250 000 00 145 138 88 200 000,00
3314 knihovna 25 000 00 20 326 00 25 000,00
3341 rozhlas 9 600,00 6 625,23 9 600,00
3399 kultura 88 000,00 88 937,00 107 000,00
3412 hfi§té 76 000,00 136 859,00 11000,00
3419 Na kole détem 0 00 1 000,00 1 000 00
3429 pfispévek - myslivci 5 000 00 6 000 00 6 000 00
3521 Zdravotni klaun 0,00 1 000,00 1 000,00
3543 transfery spolkfim OMEGA PLUS 500,00 0,00 500 00
3631 veiejné osvétleni 801 100,00 217 487,01 350 000,00
3632 hfbitov — opravy 15 000 00 24 901,80 0,00
3639 technické sluiby 91 100,00 72 713,11 97 600,00
3721 nebezpeén)? odpad 15 000,00 13 598,00 15 000,00
3722 komunélni odpad 150 000,00 138 143,73 150 000,00
3723 ostatni odpad + BRKO (org.1) 70 000,00 96 548,92 100 000,00
3745 seéem’ trévy + vétrolam 95 000,00 187 909,10 65 000,00
4379 neinvestIransf.<.> Linka bezpeéi 3 000,00 3 000,00 3 000,00
5213 rezervy — ochrana obyvatelstva 2 000,00 0,00 2 000,00
5512 hasiéi Archlebov 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6112 zastupitelstvo 890 000,00 739 351,89 890 000,00
6115 Volby 0,00 32 217,00 0,00
6118 Volba prezidema 0,00 0,00 38 600,00
6171 stzitm' spréva 7 669 000,00 1 967 793,89 13 989 000,00
6221 zdravmat.Uhraiina 0,00 19 026,52 0,00
6310 poplatky v bance 3 000,00 2 141,40 3 600,00
6320 pojiéténi budovy 10 000,00 9 269,00 10 000,00
6330 pfevody mazi fléty 0,00 796 000,00 0,00
6399 dafi ...
navrh_rozpoctu_na_rok_2023_0001.jpg
N {ivrh rozpoétu na rok 2023 PRiJMY Schvélleny rozpoéet n Skuteénost k XXX XXXX XX.XXXXXX osob Iacené létci XXX XXX XXX 785 700 000 0 osob lacené lat.30 000 0 42 798 50 000.051 birané sréZkou 100 000 105 543 150 000 112 dafi Z ra'V,osob 780 000 0 805 825 850 000 0 11 dafi 2 fi 23 oboe 0 0 44 270 0 121 dafi Z fidané hodno 1 800 000 1 798 397 0 1 840 000 133 odv la Odnéti fl 3 000 0 0 134 Iatek za 4 500 0 3 900 4 000 134 uZiVéni vef.rostranstvi 1 000 0 480 0 l 000 134 Iatek za komunél.0d 180 000 0 165 050 180 000 0 135 100 0000 103 572 110 000 136 révnl' 1 1 000 1 100 0 2 000 0 138 vod Z loteril' 30 000 24 693 7 30 000 0 1511 Z nemovitosti 450 000 343 375 7 450 000 4111 einvest.fi‘até trans.O 0 62 813 38 600 411 vek na 'kon st.rzi 0 0 58 750 74 900 411 einvest.transfe 26 stir.to 06m 0 0 0 0 412 einvestlransferv od kra'fi 0 0 O 0 0 421 vestiéni transfer ze stétm 0 0 0 0 4 vestiénl’ "ate’ transf.O 0 O 0 O né‘em ozemkfi.35 000 1 500 35 000,00 roné'em honitb 500 500 500,00 ‘ ovna — 1a 500 O 0 00 500,00 Zhlas 1 500 00 480 00 1 000,00 é'em M 100 00 100 0,00 n1 fe latku - 61.ene 'e 0 58 0,00 ‘em — hrobové mista 50 000 00 0 00 50,00 e' zemkfi 6 045 000 00 50 000 00 3 045 000,00 KO-KOM + likvidace ole'fi 50 800 00 42416 50 60 500,00 investdar — Nadace Veronica 0 00 5 000 00 0,00 inmost mistm' ré 56 000 0 18 653 00 24 000,00 0 1 100 00 275 62 900,00 fev mezi 1’1 0 00 796 000 0,00 Poloika Popis Névrh rozpoétu 111 dafiz 111 dafiz 111 dafiz >1< :< 3 :< 3‘ elkem 10 420 000,00 4 985 338,43 17 698 000,00 Vyvééeno i elektronicky dne: 2.’1 2.2022 Sfiato dne: Schvéleno na zaseda’mi ZO dne: Névrh rozpoétu je zvefejnén na fifedm’ desce OU a na webovych strénka’ch oboe na adrese: http://www.drazuvky.cz/oznameni-o-zverejneni—mzpoctovych-dokumentu

Načteno

edesky.cz/d/5808481

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz