« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Severovýchod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet_dso_severovychod_na_rok_2023_-_navrh_1.pdf
OdPa SpPo Text
Schválený
<br> rozpočet 2022
Očekávané
plnění 2022
<br> Návrh rozpočtu
2023
<br> Příjmy
<br> 3725 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.(komp.+DL) 1 488 800,00 1 488 800,00 1 488 800,00
<br> 3725 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO+kon.) 119 700,00 119 700,00 98 700,00
<br> 3727 2324 Přijaté náhrady - nevrácené vratné nádobí 300 000,00 300 000,00 200 000,00
<br> 3900 2324 Přijaté příspěvky - SMO ČR - projekt OLEK 240 300,00 240 300,00 140 200,00
<br> 4116 Dotace na projekt Pasporty 2 747 500,00 1 973 800,00 937 000,00
<br> 4116 Dotace na projekt Portál 901 800,00 901 800,00 0,00
<br> 4116 Dotace na projekt Vzděláváním k rozvoji 0,00 109 300,00 0,00
<br> 4121 Spoluúčast partnerských obcí - Pasporty 0,00 10 700,00 0,00
<br> 4122 Dotace na projekt Aktivity (JMK) 0,00 240 000,00 0,00
<br> 4129 Spoluúčast partnerského DSO - Pasporty 0,00 5 700,00 0,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 200,00 200,00 200,00
<br> Příjmy celkem 5 798 300,00 5 390 300,00 2 864 900,00
<br> Financování
<br> 8115 Peněžní prostředky z předchozích let -774 300,00 547 200,00 -1 074 900,00
ZDROJE CELKEM 5 024 000,00 5 937 500,00 1 790 000,00
<br> Výdaje
<br> 3725 Ostatní osobní výdaje + odvody 107 200,00 107 200,00 107 200,00
<br> 3725 Nákup služeb 213 000,00 213 000,00 262 000,00
<br> 3725 Ostatní neinvestiční výdaje 156 000,00 156 000,00 157 000,00
<br> 3900 Mzdy,odvody,náhrady a cestovné (zam.PP) 55 000,00 55 000,00 55 000,00
<br> 6310 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 500,00 4 500,00
<br> 6399 Platby daní a poplatků 610 000,00 610 000,00 593 000,00
<br> Projekt Koncepční dokumenty… (Pasporty)
<br> 3900 Mzdy,odvody a náhrady 289 500,00 290 300,00 0,00
<br> 3900 Neinvestiční nákupy a výdaje 1 703 500,00 2 521 500,00 0,00
<br> 3900 Nepřímé náklady (nákupy,služby,cestovné…) 300 900,00 300 900,00 0,00
<br> Projekt Portál spol.služeb… (Portál)
<br> 3900 Mzdy,odvody a náhrady 901 500,00 901 500,00 184 600,00
<br> 3900 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů 0,00 0,00 147 000,00
<...
strednedoby_vyhled_rozpoctu_dso_severovychod_2024-2026_-_navrh_1.pdf
2024 2025 2026
<br> A 6 356 6 956 7 556
P1 Třída 1 Daňové příjmy 0 0 0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 729 1 729 1 729
<br> z toho: nájemné kompostárna 649 649 649
nájemné třídicí linka 840 840 840
nájem kontejnery 40 40 40
vratné kelímky 200 200 200
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace 0 0 0
<br> z toho: projekt 0 0 0
<br> P Příjmy celkem (po konsolidaci) 1 729 1 729 1 729
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 1 129 1 129 1 129
<br> z toho : nájemné 131 131 131
služby 131 131 131
platy a odvody 107 107 107
mzda a ost.nákl.(zaměst.PP) 55 55 55
platby daní (vč.DPH) 593 593 593
ostatní výdaje 112 112 112
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční ) výdaje 0 0 0
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 129 1 129 1 129
0 0 0
<br> P5 - úvěry krátkodobé 0 0 0
P6 - úvěry dlouhodobé 0 0 0
P7 - ostatní 0 0 0
<br> +F P5 až P7 Příjmy z financování celkem 0 0 0
<br> V3 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
<br> V4 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0
V5 - ostatní 0 0 0
<br> -F V3 až V5 Výdaje z financování 0 0 0
<br> B P-V+ -F Hotovost běžného roku bez PS 600 600 600
<br> C A+B Hotovost na konci roku 6 956 7 556 8 156
<br> Sňato dne:
<br> Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
<br> Znak
řádku
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
<br> v tis.Kč
<br> Havlíčkova 1398/49a,697 01 Kyjov
IČ: 46937005
<br> Bc.XXXXX XXXXX,DiS <.>,v.r <.>
<br> předseda představenstva DSO
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2026
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX
<br> Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39,odst.4 zákona č.250/2000 Sb.<,>
v platném znění,na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí <.>
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit
písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí
(...

Načteno

edesky.cz/d/5808480

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz