« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Rozhodnutí - povolení ke kácení dřevin roustoucích mimo les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení ke kácení dřevin roustoucích mimo les
Obecní ' řad Osek
<br> Adresát — viz rozdělovník
<br> Naše znacka: Vyřizuje: Datum: 3/2022 Ing.XXXXXX XXXXX X.XX.XXXX ROZHODNUTÍ
<br> Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
<br> Obecní úřad Osek.jako orgán ochrany přírody a krajiny se \šeobecnou působnosti,jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu & 8 odst.l).zákona ČNR č.Ilit./1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen.<.> zákon") a podle vyhlášky MŽP &.l$9/20l3 Slx (měněna vyhláškou č.222/20l4 Sb.a ve „smyslu ustanovení 5“ i() & & ll zákona č.500/2004 Sb.správního řádu.bere na vědomí žádost pana Zdeňka Drugy.Osek.Osek 386 (N o odkáeení nebezpečných stromu v okolí nemovitosti.<.>
<br> OÚ Oxek dodatečně P 0 V () L L' J E v souladu s ustanovením 5 8 zákona kácení těchto dřevin rostoucích mimo XXX :
<br> Druh dřev/"nr obvod kmenu lem; v X,3m k.s' mf ) pom/nek ('.katastr Ořešák královský (.luglans regia ) 180.130 2 97/46 Osek u Radomyšle Odůvodnění
<br> Na základě oznámení zi Žádosti včetně přiložené dokumentace pana Zdeňku Drugy.Osek 386 ()l.OÚ Osek po venkovním šetření shledal Závažnost situace- kdy dřevin)! prosychaií & jsou v bezprostřední blízkosti obytných domu.přičemž ohrožují lidské životy a již zmíněné nemovitosti i veci movité.MílZe zde dojít při silnějším poryvu větru k pádu stromu.nebo jeho suchých částí.jak se již v minulosti stalo.Pan Droga nahradí stromy novou výsadbou na výše zmíněném pozemku <.>
<br> Poučení účastníků
<br> Proti tomuto rozhodnutí muže účastník řízení podat dle ustanovení & 83 odst.1 správního řádu odvolání.a to ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení.Odvoláníje možné podat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.U Zimního stadionu 1952/2.370 76 České Budějovice a to podáním učiněným u odboru životního prostředí OÚ Osek 386 01 Strakonice.V odvolání se uvede,vjakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo nařízení.jenž mu předch...

Načteno

edesky.cz/d/5808094

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz