« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna - Kouřil

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva_ZS_2022_027_Viktor_Kouril.pdf
Smlouva č.4222094638
<br> SMLOUVA o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna
<br> |.Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Zastoupené primátorkou města Brna JUDr.Markétou Vaňkovou Podpisem smlouvy pověřen Ing.XXXXXX XXXXXXX,vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“),Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4 Číslo účtu: 111211222/0800 (dále ve Smlouvě jen „Poskytovatel“) a
<br> Příjemce: XXXXXX XXXXXX nar.XXXX
<br> Brno
<br> Sankovní spo'eni: Raiffeisenbank,a.s <.>,Hvězdova 1716/2b,140 00 Praha Císlo účtu: (dále ve Smlouve jen „Příjemce“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku vsouladu sustanovením 5 159 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,na základě dotačního programu na Podporu vytváření zelených střech (dále jen „Dotační program“) tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna (dále jen „Smlouva“) <.>
<br> II.Předmět a účel smlouvy,základní ustanovení
<br> 1.Předmětem Smlouvyje poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Poskytovatelé,za podmínek uvedených ve Smlouvě,Příjemci specifikovanému v článku !.Smlouvy.Dotace je poskytována na základě žádosti Příjemce včetně jejich příloh a dále na základě finančního vypořádání a jeho příloh,předložených Poskytovateli před uzavřením Smlouvy,za účelem finanční podpory na vybudování ext.zelené střechy o rozloze 50 m2 na nemovitosti nacházející se adrese Wágnerova 1110/15,614 00 Brno,na p.č.341/9,KÚ Maloměřice,která plní funkci rodinného domu <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,aje určena výhradně na realizaci projektu specifikovaného v odst.1 tohoto článku v souladu s Dotač...

Načteno

edesky.cz/d/5807393

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz