« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Zápis č. 9/2022 z ustavujícího zasedání ZO Kleneč konaného dne 17.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 9-2022.pdf (1.02 MB)
KLENEČ
<br> ZÁPIS č.9/2022 z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ DNE 17.10.2022
<br> Přítomni: Justa 2 <.>,Kekulová D <.>,Bc.Kraus A <.>,Švec D <.>,ing.Syrovátka P,Mgr.Ringelhánová J <.>,Bc.Pokorná K.Omluveni: -
<br> Hosté: - dle prezenční listiny Program: 1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 2.Schválení programu zasedání ZO 3.Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty 4.Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního a kontrolního výboru c) volba členů finančního a kontrolního výboru 5.Určení dalších výborů a jejich volba 6.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 7.Diskuse
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členů ZO podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>
<br> Předsedající \: souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupiterlstva ke Složení slibu <.>
<br> str.2 Zasedání bylo řádně svoláno,začátek v 18:00 hodin za účasti 7 členů ZO,20 je
<br> usnášeníschopné.Jednání zastupitelstva povede dosavadní starosta p.XXXXXX XXXXX,dále předsedající <.>
<br> X.Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p.Švece D <.>,p.Ing.Syrovátku P <.>,a jmenoval zapisovatelku pí.Kekulovou D <.>
<br> pro: 7 proti:0 zdržel se: 0 20 schvaluje ověřovatele zápisu
<br> 2.Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
<br> pro: 7 proti:0 zdržel se: 0 20 schvaluje program zasedání
<br> 3.Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů -— předsedající navrhl na nadcházející volební období 2 místostarosty,po diskusi jiné návrhy nebyly vzneseny
<br> pro: 4 protí:3 zdržel se: 0 20 schvaluje 2 místostarosty
<br> b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávatjako...

Načteno

edesky.cz/d/5806293

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz