« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 42808/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 208111/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 30.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
<br> K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo,dle ust.§
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na
základě návrhu města Znojma,zastoupeného Městským úřadem Znojmo,odborem investic a technických
služeb,Obroková 1/12,669 22 Znojmo (dále jen „navrhovatel“),podaného dne 28.11.2022,ve věci
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Koželužská a U Obří hlavy ve Znojmě,na
pozemku parc.č.5318/1 a 5317 v katastrálním území Znojmo-město,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o pozemních komunikacích <,>
<br>
v y z ý v á
<br>
podle ust.§ 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),dotčené osoby,jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné
povahy (dále jen „OOP“) dotýká,aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu na výše
uvedených místních komunikacích ve Znojmě,podávaly písemné připomínky nebo písemné
odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Znojmo,odboru dopravy,ve lhůtě do 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu
s ust.§ 174 odst.1 správního řádu za podmínek definovaných v ust.§ 39 správního řádu a lhůta k podání
písemných odůvodněných námi...
DOC301122-30112022115614
Man 5310 n “aw _ >| 'owouz- gnang gmvadoa
<br> NHO'I mnel “SW “105 NZ ICI 22
<br> R02 npedoxsu '?Z 9119 (>V-"MZ
<br> !"?
<br> Dead malem !uauzan “mmm
<br> tmuwaod au mm o "as Doomas *? Buena (q vand z "sspo u & gua—masu alp amswunos
<br> 908 lWZZOWWZ'GcHN
<br> 9325
2022-42808
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 02 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 42808/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 208112/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 30.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,na místní a veřejně přístupné
účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu města Znojma,zast <.>
MěÚ Znojmo,odborem investic a technických služeb,IČO 00293881,Obroková 2/10,669 02 Znojmo 2
(dále jen „navrhovatel“),podaného dne 28.11.2022 <,>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br> návrh opatření obecné povahy podle § 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci ul.Koželužská a U Obří hlavy ve Znojmě,na pozemku parc.č.5318/1 a 5317 v katastrálním
území Znojmo-město,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <.>
<br> Znění návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místní a veřejně přístupné
účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl <.>
zákona č.50...

Načteno

edesky.cz/d/5805888

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
03. 02. 2023
03. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz