« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Zápis z ustavujícího zasedání obce Polepy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání obce Polepy, konaného dne 19. 10. 2022. (486 kB)
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Polepy <,>
<br> konaného dne 19.10.2022,od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Polepy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19
hodin dosavadním starostou obce Ing.Rostislavem Vodičkou (dále jako „předsedající“) <.>
<br>
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb.<,>
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s §
91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Polepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní,a to od 10.10.do 19.10.2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Helenu Darebnou a Martinu Kubíkovou
a zapisovatelem Marii Mlázovskou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Polepy určuje ověřovateli zápisu Helenu Darebnou a Martinu
Kubíkovou a zapisovatelem Marii Mlázovskou <.>
<br>
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné čle...

Načteno

edesky.cz/d/5803389

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz