« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument198_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument198_2022.pdf
Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> [.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou odbor stavební,dopravy a životního prostředí
<br> ZE DNE: 08.11.2022 SPlS ZN.: 03467/2022/2 Oznamovatel a zmocnitel: ČJ.: 03612/2022/SDaZP/LOK ČEZ Distribuce,a.s.VYŘIZUJE: Ing.J.Lokajová Teplická 874/8 TEL.: 599 425 108 405 02 Děčín IV-Podmokly E-MAIL: jlokajova©polanka.ostrava.cz Zmocněnec: RH elektro s.r.o.kontaktní XXXXX XXXXXX XXX doručovací adresa: Frýdecká XXX/XX XXX XX Český Těšín DATUM: XX.11.2022 VYPRAVENO: 23.1 1.2022
<br> Oznámení o zahájení územního řízení
<br> (veřejnou vyhláškou)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor Stavební,dopravy a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle © 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením % 139 odst.2 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl.22 písm.0) bodu ] obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších změn a doplňků,obdržel dne 08.11.2022 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
<br> „Polanka nad Odrou parc.č.2791,Příp.NNk“ na pozemku parc.č.2791,2757/2,2749/3 v kat.území Polanka nad Odrou <,>
<br> (dále jen "stavba"),kterou podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČ 24 723/035,Teplická 374/3,405 02 Děčín IV-Podmokljy,kterého zastupuje RH elektro s.r.o <.>,IC 27802 736,konta/Smí XXXXX XXXXXX XXX,doručovací adresa: Frýdecká XXX/XX,XX X XX Ceský Těšín <,>
<br> (dále jen "oznamovatel") <.>
<br> Stavební úřad oznamuje podle 5 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání,neboť mu jsou dobře známy poměry v území & žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky dle ust.% 89 odst.1 stavebního zákona
<br> nejpozději do 15 dn...

Načteno

edesky.cz/d/5803092

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz