« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 616 v k.ú. Prklišov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje ČEZ trafostanice P.pdf [0,23 MB]
Obec Borušov,Borušov č.60,571 01 Moravská Třebová,IČO: 00579475,DIČ: CZ00579475
Bankovní spojení: KB,a.s.Moravská Třebová,č.ú.31327591/0100
<br> ID datové schránky: ehya84f,www.borusov.cz
Mobil starostka: 724 183 461,e-mail: obec@borusov.cz
<br> Úřední hodiny: pátek 17:00 – 19:00
<br>
<br> Obec Borušov
<br>
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
<br>
Obec Borušov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> záměr prodat
<br>
níže uvedené pozemky ve vlastnictví obce Borušov,zapsaném na listu vlastnictví č.10001 u
<br> Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Svitavy:
<br> nová pozemková parcela č.st.102 - obec: Borušov,katastrální území: Prklišov
<br> evidovaná výměra: 5 m2,druh: zastavěná plocha a nádvoří
<br> nová pozemková parcela č.616 - obec: Borušov,katastrální území: Prklišov
<br> evidovaná výměra: 6 m2,druh: ostatní plocha
<br>
<br> jedná se o oddělené pozemky z pozemkové parcely č.616 dle geometrického plánu č.159-
<br> 11237/2022 ze dne 12.07.2022 <.>
<br> Bližší informace o prodeji pozemku lze získat na níže uvedených kontaktech <.>
<br> Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být písemně doručeny
<br> na obecní úřad nejpozději do středy 14.12.2022 do 15:00 hod <.>,později podané žádosti budou
<br> vyřazeny <.>
<br> V případě obdržení více žádostí bude kupující vybrán hlasováním zastupitelstva <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných žádostí <.>
<br> Tento záměr prodeje byl projednán Zastupitelstvem obce Borušov na veřejném zasedání dne
<br> 20.10.2022,usnesením č.2010/2022/18 <.>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 29.11.2022 Sejmuto dne: 15.12.2022
<br>
2022-11-29T22:22:31+0100
XXXXX XXXX
Ortofoto 616.pdf [0,86 MB]
LV 616.pdf [0,31 MB]
Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: 616
<br> Obec: Borušov [572632]
<br> Katastrální území: Prklišov [608050]
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra [m2]: 33
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
<br> Mapový list: KMD
<br> Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
<br> Způsob využití: jiná plocha
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Vlastnické právo Podíl
<br> Obec Borušov,č.p.60,57101 Borušov
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany <.>
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPEJ <.>
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Typ
<br> Věcné břemeno (podle listiny)
<br> Jiné zápisy
<br> Nejsou evidovány žádné jiné zápisy <.>
<br> Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
<br> Nemovitost je v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický
kraj,Katastrální pracoviště Svitavy
<br> Zobrazené údaje mají informativní charakter.Platnost XXX k XX.XX.XXXX XX:XX <.>
<br> © 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální Verze 6.3.0 b1 [WWW6]
<br> Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL.<.> <.>
<br> 1 z 1 29.11.2022 22:12
GP trafostanice.pdf [0,17 MB]
49 4034 zahrada 49/1 3934 zahrada 0 49 85 3934
<br> 49/2 1 ostat.pl.jiná plocha 0 49 85 1
<br> 527/6 556 ostat.pl.ostat.komunikace 527/6 776
ostat.pl <.>
<br> ostat.komunikace 0 527/6 10001 556 celá
<br> 616 10001 22 a
<br> 776
<br> 616 33 ostat.pl.jiná plocha 616 6
ostat.pl <.>
<br> jiná plocha 0 616 10001 6
<br> st.102 5 zast.pl.bez čp/četech.vyb 2 616 10001 5
<br> 2841 2841
<br> ha m 2 ha m
2
<br> Výměra dílu
<br> Výměra parcelyOznačení
pozemku
<br> Způs <.>
určení
<br> výměr
<br> Porovnání se stavem evidence právních vztahů
<br> Číslo listu
vlastnictví
<br> Označení
dílu
<br> Díl přechází z pozemku
označeného v
<br> katastru
<br> nemovitostí
<br> dřívější poz <.>
<br> evidenci
<br> Druh pozemku
<br> Způsob využitíparc.číslem parc.číslem
<br> pozemku
Označení Výměra parcely
<br> ha m 2
<br> Způsob využití
<br> Typ stavbyDruh pozemku
<br> Způsob využití
<br> Dosavadní stav Nový stav
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> rozdělení pozemku,změnu hranic pozemků <,>
vyznačení obvodu budovy
<br> 159-11237/2022
<br> Svitavy
<br> Borušov
<br> Prklišov
<br> Moravská Třebová 2-8/32
<br> viz seznam souřadnic
<br> Ing.XXX XXXXXX
<br> XXXX/XXXX
<br> Číslo plánu:
<br> Okres:
<br> Obec:
<br> Mapový list:
<br> Dne: Číslo:Číslo:Dne:
<br> Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům <.>
<br> Vyhotovitel:
<br> Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
<br> které byly označeny předepsaným způsobem:
<br> Kat.území:
<br> Jméno,příjmení:
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
<br> Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu <.>
<br> Jméno,příjmení:
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
<br> seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic <,>
<br> Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
<br> Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Ov...

Načteno

edesky.cz/d/5802677

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz