« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - TAVÍKOVICE, POZEMKY POZEMKOVÉ PARC. Č. 161/1, 161/2 A 161/3, AUKCE Č. EAS/BZN/49/2022 S KAUCÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška eas-bzn-49-2022.pdf
||||I|l||||l||||||||||||||||||||||||||I||||I||||||||||||||||||||||||||
<br> 5635/BZNí2022-BZNM Čj.: UZSVM/BZN/4898/2022-BZNM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EASIBZNI49I2022
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> [.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 15.12.2022 v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 16.12.2022 ve 14:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Odloučené pracoviště Znojmo,Rudoleckého 859/21,669 02 Znojmo <.>
<br> Kontaktni osobou je XXXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e-mail: anetazifcakova©uzsvm.cz <.>
<br> ||.Podmínky účasti v elektronické aukcí
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 3.600,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621í0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 14.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukc...
návrh kupní smlouvy.docx
5635/BZN/2022-BZNM
Čj.: UZSVM/BZN/4898/2022-BZNM
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXXX XXXXXX,ředitelka odboru Odloučené pracoviště Znojmo
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno <,>
odbor Odloučené pracoviště Znojmo,Rudoleckého 859/21,669 02 Znojmo
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s  veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku...
prohlášení o RČ.docx
5635/BZN/2022-BZNM
Čj.: UZSVM/BZN/4898/2022-BZNM
<br> Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br> V souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších předpisů,prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br> RČ: _______________________/___________
<br> Toto rodné číslo uvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu převodu vlastnického práva,jehož titulem je (vypsat smlouvu - KS,BÚP a její číslo),beru
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašuji) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br>
Jméno:
<br> Příjmení:
<br> Trvalý pobyt:
<br>
Podpis:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz