« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - kácení 1 ks jasanu Ředice, 1 ks jasanu Chválov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - kácení 1 ks jasanu Ředice, 1 ks jasanu Chválov
V Nechvalicích dne 30.11.2022
<br> Naše č.j.437-1/2021
<br> Usnesení
o stanovení lhůty pro podávání návrhů
<br> a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
<br>
<br> Obecní úřad Nechvalice,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 76,odst <.>
<br> 1,písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
<br>
prohlašuje
<br>
<br> podle § 36 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,že účastníci řízení ve věci povolení
<br> kácení dřevin rostoucích mimo XXX - odstranění X ks stromů: X ks jasanu na pozemku
<br> par.č.1803 v k.ú.Ředice a 1 ks jasanu na pozemku parc.č.1395 v k.ú.Chválov
(účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu) <,>
<br>
<br> mohou podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do 15.12.2022 <.>
<br>
<br> V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,se sídlem Zborovská
<br> 11,Praha 5,150 21 bylo svoláno ústní jednání,spojené s místním šetřením na den 30.11.2022
<br> na pozemku parc.č.1803 v k.ú.Ředice – místní komunikace mezi osadami Ředice a Huštilář
<br> (poté u pozemku parc.č.1395 v k.ú.Chválov).Místním šetřením bylo zjištěno,že stromy jsou
<br> suché a větve padající na přilehlou komunikaci ohrožují projíždějící i kolemjdoucí občany <.>
<br> Hrozí nebezpečí pádu.Vzhledem k tomu,že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné
<br> podklady pro rozhodnutí,účastníci řízení mají možnost se k nim vyjádřit,navrhovat důkazy a
<br> činit další návrhy <.>
<br>
<br> Poučení o odvolání:
<br> Proti tomuto usnesení je možno se odvolat u Obecního úřadu Nechvalice nebo ke Krajskému
<br> úřadu Středočeského kraje do patnácti dnů ode dne oznámení usnesení.Podané odvolání
<br> nemá odkladný účinek <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> oprávněná úřední osoba
<br>
Vy...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz