« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu v ulici Včelařské

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
LEGENDA: SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENI VYKRÉS
<br> E STÁVAJICI STAV
<br> EI KATASTRÁLNIMApA/DKM) A; NOVÉ(PROVIZORNI)SVISLÉDOPRAVNIZNACENI
<br> PLOCHA ZÁBORU (FÁZE 1)
<br> _" HRANICE VÝKOPU ŠIŘE MAX 2/0 rn (FÁZE 1) IPB EJ STÁVAchI TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENI
<br> J
<br> NALEžITÉ POUČENA OSOBA DLÉ ZAKONA 361/2000 Sb <.>
<br> STAVAJICI DOPRAVNI ZNAČKY,KTERÉ BY BYLY V ROZPORU s NAVRŽENÝM OOPRAVNIM REZ1MEM,BUDOU ZAKRYTY.DOPRAVNI ZNAČENI MUS! BÝT V REFLEXNIM PROVEDENI.V SOULADU S PIATNYMI TECHNICKÝMI PODMINKAMI.PO DOKONČENÍ PRÁCI BUDE UVEDENO SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNI ZNAČENI DO PÚVODNIHO STAVU.NÁVRH DIO JE ZPRACOVÁN V SOULAOU S PLATNÝMI PŘEDPISY,ZEJMÉNA: ZÁKON O 361/2000 SE <.>,O BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI PROVOZU NA POZÉMNICH KOMUNIKACICH VYHLÁŠKA MD č.294/2015 SB„ KTEROU SE PROVÁDÉJI PRAVIDLA PROVOZU NA POZÉMNicI-I KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMINKY TP 66 “ZÁSADY PRO PRECHODNÉ DOPRAVNI ZNACÉNI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH" PROVIZORNI DOPRAVNI ZNAČENI BYLO ZPRACOVANO PODLE „ZASAD PRO DOPRAVNI ZNACÉNI NA POZEMNICH KOMUNIKACÍCH“ DRUHÉ VYDÁNI s UČINNOSTI OD 1.12.2002A „ZÁSAD PRO OZNAČOVÁNI PRACOVNICH MIST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCI—I“ DRUHÉ VYDÁNÍ & UČINNOSTI OD 1.1 2004,VYCHAZEJICI ZÉ ZÁKONA 0,361/2000 SB.A ZMÉNÁCH VE ZNĚNI POZDĚJŠICH PREDPISI'J z VYHLÁŠKY MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJL'I (:.Bom/MBB.DOPRAVNI ZNAČKY NÁVRZENÉ PRO ZABEZPEČENI PRACOVNICH MIST MUSI BYT PROVEDENY V RETROREFLEXNÍ UPRAVE.ROZMERY ZNAČEK STANOVUJE ČSN 01 0020.DOPRAVNI ZNAČKY BUDOU UMISTÉNY NA OCELOVYCH SLOUPCICH.STAVENIŠTNI DOPRAVA BUDE VJIŽDĚT NA PLOCHY ZS z PRILÉHLÉ KOMUNIKACE A PRI VJEDU A VÝJEZDU MUSI DOPRAVU RIDIT PRACOVNICI STAVBY <.>
<br> SOURADNICOVY SYSTÉM: SJTSK,VÝŠKOVÝ SYSTÉM: pr
<br> %
<br> ROUSDvá Iveta
<br> OBJEDNATEL,Adamovská 2218,UtěchovT 64400 Brno
<br> Ing.JiřI' Ulman,Krátká 468,33012 HOT/Il Bříza
<br> ZHOTDVITEL _ IC: 88344886 | telefon: 775 901 486 | e-mall: uIman,jiIi©gma/'I.com
<br> Ing.XXXX XXXXX,Krátká XXX,XXX XX Humi Bříza PROJEKTANT IČ: 88344886 I telefon: 775 901 486 | e-mail: uI...
OOP-prechodna-uprava-provozu-v-ulici-Vcelarske-vykres
LEGENDA: SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENI VYKRÉS
<br> E STÁVAJICI STAV
<br> EI KATASTRÁLNIMApA/DKM) A; NOVÉ(PROVIZORNI)SVISLÉDOPRAVNIZNACENI
<br> PLOCHA ZÁBORU (FÁZE 1)
<br> _" HRANICE VÝKOPU ŠIŘE MAX 2/0 rn (FÁZE 1) IPB EJ STÁVAchI TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENI
<br> J
<br> NALEžITÉ POUČENA OSOBA DLÉ ZAKONA 361/2000 Sb <.>
<br> STAVAJICI DOPRAVNI ZNAČKY,KTERÉ BY BYLY V ROZPORU s NAVRŽENÝM OOPRAVNIM REZ1MEM,BUDOU ZAKRYTY.DOPRAVNI ZNAČENI MUS! BÝT V REFLEXNIM PROVEDENI.V SOULADU S PIATNYMI TECHNICKÝMI PODMINKAMI.PO DOKONČENÍ PRÁCI BUDE UVEDENO SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNI ZNAČENI DO PÚVODNIHO STAVU.NÁVRH DIO JE ZPRACOVÁN V SOULAOU S PLATNÝMI PŘEDPISY,ZEJMÉNA: ZÁKON O 361/2000 SE <.>,O BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI PROVOZU NA POZÉMNICH KOMUNIKACICH VYHLÁŠKA MD č.294/2015 SB„ KTEROU SE PROVÁDÉJI PRAVIDLA PROVOZU NA POZÉMNicI-I KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMINKY TP 66 “ZÁSADY PRO PRECHODNÉ DOPRAVNI ZNACÉNI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH" PROVIZORNI DOPRAVNI ZNAČENI BYLO ZPRACOVANO PODLE „ZASAD PRO DOPRAVNI ZNACÉNI NA POZEMNICH KOMUNIKACÍCH“ DRUHÉ VYDÁNI s UČINNOSTI OD 1.12.2002A „ZÁSAD PRO OZNAČOVÁNI PRACOVNICH MIST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCI—I“ DRUHÉ VYDÁNÍ & UČINNOSTI OD 1.1 2004,VYCHAZEJICI ZÉ ZÁKONA 0,361/2000 SB.A ZMÉNÁCH VE ZNĚNI POZDĚJŠICH PREDPISI'J z VYHLÁŠKY MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJL'I (:.Bom/MBB.DOPRAVNI ZNAČKY NÁVRZENÉ PRO ZABEZPEČENI PRACOVNICH MIST MUSI BYT PROVEDENY V RETROREFLEXNÍ UPRAVE.ROZMERY ZNAČEK STANOVUJE ČSN 01 0020.DOPRAVNI ZNAČKY BUDOU UMISTÉNY NA OCELOVYCH SLOUPCICH.STAVENIŠTNI DOPRAVA BUDE VJIŽDĚT NA PLOCHY ZS z PRILÉHLÉ KOMUNIKACE A PRI VJEDU A VÝJEZDU MUSI DOPRAVU RIDIT PRACOVNICI STAVBY <.>
<br> SOURADNICOVY SYSTÉM: SJTSK,VÝŠKOVÝ SYSTÉM: pr
<br> %
<br> ROUSDvá Iveta
<br> OBJEDNATEL,Adamovská 2218,UtěchovT 64400 Brno
<br> Ing.JiřI' Ulman,Krátká 468,33012 HOT/Il Bříza
<br> ZHOTDVITEL _ IC: 88344886 | telefon: 775 901 486 | e-mall: uIman,jiIi©gma/'I.com
<br> Ing.XXXX XXXXX,Krátká XXX,XXX XX Humi Bříza PROJEKTANT IČ: 88344886 I telefon: 775 901 486 | e-mail: uI...
Stáhnout
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0583415/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0470762/2022/5 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-171501-4/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 16.09.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci: ul.Včelařská,a silnici
<br> III/37915: ul.Adamovská.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených výkresů: č.přílohy 2.1,2.2,2.3 <,>
<br> 2.4,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaných spol.Ing.XXXX XXXXX <,>
<br> Krátká XXX,XXX XX Horní Bříza,IČ: 88344886 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu realizace přípojek k p.p.č.56/6 v k.ú.Útěchov <.>...
OOP-prechodna-urava-provozu-v-ulici-Vcelarske
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0583415/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0470762/2022/5 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-171501-4/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 16.09.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci: ul.Včelařská,a silnici
<br> III/37915: ul.Adamovská.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených výkresů: č.přílohy 2.1,2.2,2.3 <,>
<br> 2.4,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaných spol.Ing.XXXX XXXXX <,>
<br> Krátká XXX,XXX XX Horní Bříza,IČ: 88344886 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu realizace přípojek k p.p.č.56/6 v k.ú.Útěchov <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5800165

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz