« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Rokytova (VMO Tomkovo nám.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0575987_Rokytova_VMO_Tomkovo_nam._.pdf
2022-11-30T08:49:13+0100
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX cbXcXbXXXXXXdXXXXcaXXcXXXXXaedXdeXbXXaXe
0575987_Rokytova_VMO_Tomkovo_nam._.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0575987/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0575987/2022/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-9502-124/ČJ-2022-0602DI ze dne 24.11.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – silnici SII/642 ul.Rokytova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu zřízení trasy pro odvoz staveništního materiálu v rámci stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo
<br> náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“ <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je omezena podle zákona o silničním provozu na dobu max.1 rok od nabytí
<br> účinnosti,tj.nejdéle do 05.12.2023 <.>
<br> Podmínky pro provedení přech...

Načteno

edesky.cz/d/5799993

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz