« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Posuzování vlivů na životní prostředí - I/4 Volyně - Zlešice, přeložka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí - I/4 Volyně - Zlešice, přeložka
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona,Vám v souladu s § 8 odst.2
zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „I/4 Volyně – Zlešice,přeložka“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel záměru podle § 8 odst.1 zákona <.>
<br> Předmětem záměru je výstavba přeložky silnice I/4 v úseku Volyně – Zlešice.Přeložka začíná severně od města
Volyně a končí přibližně na hranicích katastrů Malenice a Lčovice.Délka přeložky je cca 7 km.Stavba na začátku
a na konci úpravy navazuje na stávající silnici I/4.Přeložka silnice I/4 je navržena jako dvoupruhová směrově
nerozdělená silnice I.třídy,v kategorii S 9,5/90 (do mimoúrovňové křižovatky Volyně XXXXX XXX S X,X/XX) <.>
Posuzovaný úsek je navržen v jedné variantě <.>
<br> Obec Přechovice,město Volyně,obec Nišovice,obec Malenice a obec Lčovice jako dotčené územní
samosprávné celky,neprodleně zveřejní ve smyslu § 16 odst.2 zákona informaci o dokumentaci a o XXX <,>
kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úřední desce současně s upozorněním,že každý může zaslat
své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst.2 zákona
nejméně 15 dnů.Zároveň v souladu s tímto ustanovením obec Přechovice,město Volyně,obec
Nišovice,obec Malenice a obec Lčovice vyrozumí...

Načteno

edesky.cz/d/5798953


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz