« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - jednání: Výstavba komunikací - polní cesta VC3, lokalita Na Strouze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ o zahájení řízení - jednání: Výstavba komunikací - polní cesta VC3, lokalita Na Strouze [0,15 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/15244/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/15244/2022-6 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 25.11.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Obec Libníč,IČO 00581445,Libníč 85,373 71 Rudolfov (dále jen "stavebník") dne 19.9.2022 podal
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
Výstavba komunikací - polní cesta VC3,lokalita Na Strouze
<br>
na pozemku parc.č.105/2,319/33,324/1,1168,1170,1172 v katastrálním území Libníč.Uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.Dne 26.10.2022 bylo řízení přerušeno výzvou k odstranění
nedostatků podání a dne 15.11.2022 byla žádost doplněna <.>
<br> Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší novou komunikaci - polní cestu VC3 o celkové délce cca 1860,00 m mezi
hranicí katastru k.ú.Úsilné / k.ú.Libníč a centrem obce Libníč ve vazbě na ulici Za Humny.Komunikace
zkvalitní obsluhu okolních zemědělských ploch.V této části budou propojeny i původní nezpevněné cesty
a hospodářské sjezdy.Navržená šířka vozovky je 4,00 m + oboustranná krajnice 0,50 m.Komunikace je
koncipována jako obousměrná jednopruhová s výhybnami v trase (6x) <.>
<br> Projektová dokumentace stavby stupně DSP byla zpracována oprávněným projektantem –
XXXXXXXX XXXXX,autorizovaný technik pro dopravní stavby,specializace nekolejová doprava
(ČKAIT – 0101853) <.>
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice jako věcně a místně
silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a dále dle § 40 odst.4 písm.a)
a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších ...

Načteno

edesky.cz/d/5798198

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz