« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - LOCHENICE, POZEMEK P.P.Č. 204/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
Ill lll lllllllllll IIIIIIII ll lllllIIlIIlllIIlIII ll ||| III | ||| "II" III
<br> 28266/H/2022—HMSO Cj.: UZSVM/H/19122/2022-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www1nabídkar4na'|etku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách wrgbjdlgmgietkugg <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 14.12.2022 ve 12:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 15.12.2022 ve 12.00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Hradec Králové.Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: petra.karnikova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účastí složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 40.500,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 13.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu v...
Návrh kupní smlouvy.pdf
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemek:
▪ pozemková parcela č.204/2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území a obec Lochenice,okres Hradec
Králové,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Hradec Králové včetně všech součástí,zejména trvalých porostů
a oplocení
(dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným
<br> majetkem na základě usnesení Okresního soudu v Hradci Králové,č.j.33 D 204/2005-95 <,>
ze dne 12.12.2007,které nabylo právní moci dne 1.1.2008,ve smyslu § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>,neboť s ním nebylo naloženo konečným způsobem ve lhůtě stanovené
v ust.§ 15 odst.4 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí
elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím
Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br>
Čl.II <.>
<br>
<br> 1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku
se všemi právy a povinnostmi...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz