« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - OOP - Svratecká - T.J. Komín - dopravní značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Svratecka_T_J_Komin_ddopr_znaceni_situace.pdf (PDF 453.59 kB)
Restaurace MJ Holiday
<br> !NVAOBOS ' VZ mil la Ollwpgllgell3 *!,„94919 ' '- '\Es zahrádka restaurace ? ť.v 12a “)A/4.6 (tg) 323“ hl % 1/ ; | Š // Í
<br> ©
<br> 250
<br> 9-80.20,1 ;,aaa = ; / _
<br> W \*
<br> Q) V & r _ - _ ""*“
<br> (v IZ ; (m kovac: n ISÍO wm; parkovat: mp“ \
<br> _ J ".""Í
<br> “ ga MNO;
<br> 5 75 _! 3
<br> \\ _.\ _y \,: %,<.> "Š fu? 08054 ! &% >L _____ &? _ %,<,> LJ ; » _ “ (\ L—q r \ Wáaog 39,00 1.— r,\k' \ \; „a — % - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování " * přenosného DZ.přechodného VDZ dle TP 133.66 „,<,> V __ __ __ „ _ 2 ________ VYPRACUVAL :Končelm Jiří ml./—Á'—.KUNTRDLDVAL :lng.Končelm Jiří j/žw/ Q““ č.j.: MMB /2022 - SIENEX.spol.sr.o.<.> Hnlzova,13B,627 [ll] Brno „.<.> ],/ f ',ěfí/Wf/mz M: 1m
<br> T.J.Komín z
<br> PŘECHUDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Zajištěnívjezdu do areálu
<br> TeL: EAS 226 021-1 <.>,mistr: teL: 602 58 23 25 Služba mimo pracovnídohu: tel.: 602 571 312
<br> in;-tha 1.2
<br>.S <.>
<br> www.signex.cz
<br> f,?ji-z'“£:'“.'—z:: '<'- % f::nz-J-toTE—aAT MĚSTĚ BRNA/$(
<br> *:mppisu :
<br> přenosné SDZ :
<br> místní komunikace NN1268 emaihsigmgsmmm Í? \_ _ um: Oa'bor dopravy ' Kounicova 67,BRNO Am BRNO.ul.Svratecka č.o.220597/141122 „004_ stávajícíSDZ: Š.stávající SDZ zakrýt ! zrušit: přechodné VDZ: _ Nám
<br> stávající VDZ :
VV_OOP_Svratecka_T_J_Komin_ddopr_znaceni.pdf (PDF 288.75 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0579792/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0523345/2022/8
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ul.NN1268,Brno (MČ Komín)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice NN1268,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,změna organizace dopravy
<br> a související změna přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 24.10.2022 podané žádosti o přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,ulice NN1268,Brno,společnosti SIGNEX,spol.s.r.o <.>,se sídlem Holzova
<br> 1262/138,627 00 Brno,formou výkresu č.1.2,s názvem „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ místní
<br> komunikace NN1268“,pod názvem akce „BRNO,ul.Svratecká Zajištění vjezdu do areálu T.J.Komín
<br> z.s.“,zpracovaného společností SIGNEX,spol.s.r.o <.>,IČO: 49971344,s datem 14.11.2022,formát 1
<br> A4,č.objednávky 220597,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní inženýrství,pod č.j.:
<br> KRPB-239121-3/ČJ-2022-0602DI-RAD,ze dne 24.11.2022,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5795544

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz