« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - GARÁŽOVÁ JEDNOTKA Č. 1806/304, ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa garáže.png.png
vzorová KS G 304.pdf
Stránka 1 z 6
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město <,>
za kterou právně jedná JUDr.XXXX XXXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
Územního pracoviště České Budějovice,Prokišova 1202/5,371 03 České Budějovice <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem nebo dle
živnostenského oprávnění) <,>
zapsané sídlo podnikatele (popřípadě bydliště): ……….<.>,skutečné sídlo podnikatele: ………….<.> <,>
místo podnikání: …….<.>.<.>.<,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
bankovní spojení: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<....
aukční vyhláška EAS 192-G 304.pdf
Stránka 1 z 5
<br>
<br>
27365/C/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/C/18645/2022-HMSO
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> č.E A S / C B / 1 9 2 / 2 0 2 2
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak <.>
Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den: 20.12.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den: 21.12.2022 ve 14:00 hod <.>
<br> Zadavatelem elektronické aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele elektronické aukce je Územní pracoviště České Budějovice <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXX XXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e-mail: josef.kubes@uzsvm.cz <.>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 75.000,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-3222231/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce nejpozději dne 19.12.2022.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník elektronické aukce nestane Vítězem aukce ...

Načteno

edesky.cz/d/5794158

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz