« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Oznámení o návrhu opatření obecní povahy - vyloučení (zákaz) vstupu do lesa na lesní pozemky v rámc...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha2_mapovy_zakres.pdf
Příloha: Vyznačení ohroženého prostoru (oranžově)
<br> 5535:
<br> 1 Kilo
<br> ohrožený prostor.lít? ' a.' ' '
<br> (,!/,!
<br> meters
<br> N
priloha1_navrh_OOP_vylouceni_vstupu_do_lesa.pdf
1/2
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje/linka Brno
S – JMK 148230/2022
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁVRH
<br> vyloučení (zákaz) vstupu do XXXX
<br>
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí (dále XXX XXXXXXX úřad) jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 48a odst.2 písm.j) zákona
č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen lesní zákon) a ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> vydává
podle ustanovení § 19 odst.4 a odst.5 lesního zákona na žádost vlastníka lesa Mendelovy
univerzity v Brně,Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny,Křtiny 175,679 05 Křtiny,IČO
62156489
opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do XXXX <.>
<br> Opatření obecné povahy je vydáváno v zájmu zdraví a bezpečnosti osob z důvodu nahodilé
těžby lesních porostů napadených kůrovcem,a to v tomto rozsahu:
<br> 1) Doba zákazu platí ode dne účinnosti tohoto opatření po dobu 3 měsíců <.>
2) Zákaz vstupu platí pro lesní pozemky v rámci lesního hospodářského celku (LHC) Křtiny na
jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) odd.č.302,303,304,305,306,307,308,309,310
a 311.Daný prostor je ohraničen na severovýchodní straně místní komunikací Adamov Křtiny,na
jihovýchodní straně místní komunikací Křtiny – Babice nad Svitavou,na jihozápadní straně lesní
cestou Skatulova (vyjma této cesty) a na západní straně elektrovodem,dle zákresu do katastrální
mapy,která tvoří přílohu č.1 tohoto opatření obecné povahy <.>
3) Uvedený zákaz se nevztahuje na vlastníka lesa,Mendelovu univerzitu v Brně,Školní lesní
podniku Masarykův les Křtiny,IČO 62156489,Křtiny 175,679 05 Křtiny činnosti lesní výroby <,>
vlastníky dalších nemovitostí,složky integrovaného záchranného systému a osoby vykonávající
kompetence podle zvláštních...
JMK_153320_2022.pdf
1
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy vyloučení (zákaz) vstupu do XXXX
<br>
<br> Mendelova univerzita v Brně,Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,Křtiny 175,679 05 Křtiny <,>
IČO 62156489 podala dne 13.10.2022 žádost o vydání opatření obecné povahy o vyloučení
vstupu na lesní pozemky v rámci lesního hospodářského celku (LHC) Křtiny na jednotkách
prostorového rozdělení lesa (JPRL) odd.č.302,303,304,305,306,307,308,309,310 a 311.Daný
prostor je ohraničen na severovýchodní straně místní komunikací Adamov Křtiny,na
jihovýchodní straně místní komunikací Křtiny – Babice nad Svitavou,na jihozápadní straně lesní
cestou Skatulova (vyjma této cesty) a na západní straně elektrovodem <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí (dále XXX XXXXXXX úřad) jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 48a odst.2 písm.j) zákona č <.>
289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o lesích“) podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje podle ustanovení § 19 odst.4 a odst.5
lesního zákona a ustanovení § 25,§ 171 a § 174 správního řádu návrh opatření obecné povahy
ve věci zákazu vstupu na lesní pozemky v rámci LHC Křtiny na JPRL odd.č.302,303,304,305 <,>
306,307,308,309,310 a 311.Daný prostor je ohraničen na severovýchodní straně místní
komunikací Adamov Křtiny,na jihovýchodní straně místní komunikací Křtiny – Babice nad
Svitavou,na jihozápadní straně lesní cestou Skatulova (vyjma této cesty) a na západní straně
elektrovodem <.>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.dle rozdělovníku
Ze dne:
<br> Č.j.: JMK 153320/2022
Sp.zn.: S-JMK 148230/2022/OŽP-Hol
<br> Vyřizuje: Ing.Holuša
Telefon: 541651587
Datum: 28.11.2022
<br>
<br> 2
<br> Krajský úřad podle ustanovení § 19 odst.5 lesn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz