« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - OOP - veřejná vyhláška - Průtah II/639 - stanovení pracovního místa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [1757 KB]
Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> Č.j.: MPe/OSH/518/2022-2/OOP/Du V Pelhřimově dne 25.11.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,oddělení silničního hospodářství,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov,podle
ustanovení § 124,odst.6,zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti právnické osoby
SaM silnice a mosty a.s <.>,IČ 250 18 094,Máchova 1129,470 01 Česká Lípa zastoupené na základě
doložené plné moci právnickou osobou VYZNAč,s.r.o <.>,IČ 019 16 297,Srázná 5113/1,586 01
Jihlava podané dne 21.11.2022,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Dopravní inspektorát
Pelhřimov ze dne 23.11.2022,č.j.KRPJ-135115-2/ČJ-2022-161706-DING a po posouzení žádosti
v souladu s ustanovením § 77,odst.1,písm.c) zákona a v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173
odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> s t a n o v u j e
na základě ust.§ 77,odst.5 zákona přechodnou (§ 61,odst.3 zákona) úpravu provozu na silnici č <.>
II/639 v působnosti ORP Pelhřimov umístěním dopravního značení (vyhl.č.294/2015 Sb.) – podle
dopravně inženýrského opatření (nedílná součást tohoto stanovení) a písemného vyjádření policie
z důvodu posuvné pracovní místo - dokončovací práce na silnici II/639 v obci Částrov <.>
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu
provádění stavebních prací.Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto <.>
Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření,které je součástí
tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava se stanovuje na dobu: od 2.12.2022 do 16.12.2022
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX,VYZNAč,s.r.o <.>,tel.:777 814 225 <.>
Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravují TP 66 a ČSN EN 12899-1...

Načteno

edesky.cz/d/5791457

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz