« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Oznámení záměru prodeje části pozemku parc. č. 263/127 v k.ú. Znojmo-Louka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snímek
7337364
<br> 6 <,>
<br> 90
733-373,K9G
<br> 263/194
<br> 263/43
733—394
<br>
<br> 263/1 730-760
<br> 733-420 263/44
<br> 263/2
<br> 263/127
<br> 263/2
<br> 290/5
<br> 263/46
<br> 290/13
Zveřejnění
M Ě S T O Z N O J M O
Městský úřad
Odbor majetkový
<br>
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉ VĚCI
Na základě usnesení RM č.3/2022,bod 82 ze dne 21.11.2022
<br>
Název nemovité věci:
Část pozemku parc.č.263/127 o celkové výměře 781 m2,ostatní plocha,jiná plocha,část nově označená,dle GP
č.1507-567/2022,parc.č.263/194 o výměře 6 m2,ostatní plocha,jiná plocha v k.ú.Znojmo-Louka,obec: Znojmo <,>
okres: Znojmo <.>
<br> Umístění nemovité věci:
Nabízená část pozemku se nachází za bytovými domy na ulici Holandská 7,9,11,Znojmo,přímo navazuje na
nemovité věci ve vlastnictví právnické osoby.Předmětná část pozemku je zatížena věcným břemenem pro uložení
inženýrských sítí vzniklých na základě právních předpisů,kdy se tato nezapisovala do pozemkových knih,a práva
s těmito věcnými břemeny spojená (právo přístupu k zajištění údržby a oprav,případně odstranění inženýrské sítě) <,>
přestože nejsou patrná z výpisu z katastru nemovitostí,jsou doposud ponechána v platnosti <.>
<br> Podmínka:
Předmětná část pozemku bude sloužit jako okapový chodník,v případě stavby na přilehlých pozemcích bude sloužit
jako manipulační plocha za účelem umístění lešení <.>
<br> Nabídka:
Minimální nabízená kupní cena dle ZP činí 503,71 Kč/m2; tj.3.022 Kč.Kupní cena je splatná před podpisek kupní
smlouvy <.>
Náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.000 Kč budou přefakturovány před podpisem kupní smlouvy <.>
<br> V nabídce uveďte:
- u právnických osob: název,sídlo,IČO,nabídku kupní ceny,kontakt (telefon,e-mail)
- u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště,v případě trvajícího manželství – zda bude
nemovitost kupována do SJM,nabídku kupní ceny,kontakt (telefon,e-mail)
Město zpracovává osobní,výjimečně také zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé) v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ...

Načteno

edesky.cz/d/5790196

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz