« Najít podobné dokumenty

Obec Záboří - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záboří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zabori-zm2-vyrok-a-oduvodneni.pdf
Ing.arch.XXXXXXX XXXXX
<br> Hosín XXX,Hluboká nad Vltavou XXX XX,tel.387 311 238,mobil 737 048 203
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.2
ÚP ZÁBOŘÍ
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br> Datum: listopad 2022 Pare číslo: 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
….<.> ……………….…….<.> ………………
<br> ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br> POŘIZOVATEL SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ZMĚNU ÚP VYDAL
<br> OBEC ZÁBOŘÍ ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Odbor územního plánování Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH
<br> VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> a) postup pořízení a zpracování územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> b) vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
zabori-zm2-srovnavaci-text.pdf
Ing.arch.XXXXXXX XXXXX
<br> Hosín XXX,Hluboká nad Vltavou XXX XX,tel.387 311 238,mobil 737 048 203
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.2
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBOŘÍ
<br> VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN
(SROVNÁVACÍ TEXT)
<br> PŘÍLOHA Č.1
<br> Datum: listopad 2022 Paré číslo:1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
….<.> ……………….…….<.> ………………
<br> ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Obsah
<br> VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT).<.>.<.> 5
1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
a) Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> b) Přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
c) Kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 3.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> a) Koncepce plošného a prostorového uspořádání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9
b) Vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systém...
verejna-vyhlaska-vydani-zm.-c.-2-hlavicka-obce-s-v.r.-vyvesit-na-ud-.pdf
Obec Záboří Záboří 15 373 84 Záboří ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Obecní úřad Záboří tel.387 982 141 IČO 00 245 691 Záboří č.p.15,373 84 Záboří e-mail:info@obeczabori.cz DIČ CZ 00 245 691 úřední hodiny Út 8–11,15-18 hod.www.obeczabori.cz Čt 8-11,15-17 hod.Pá 8-11 hod.Magistrát města České Budějovice Ing.XXXXX XXXXXXXX Odbor územního plánování nám.Přemysla Otakara II.X/X 370 92 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz Datum vyvěšení: 25.11.2022 Datum sejmutí: 12.12.2022 Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: OÚP/3603/2022 Ing.T.Koubová 386 803 017 koubovat@c-budejovice.cz 2022-11-24 Ing.E.Bouchalová 386 803 009 bouchalovae@c-budejovice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Magistrát města České Budějovice,odbor územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst.1 a 2 a § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),že usnesením č.10/2022 ze dne 20.10.2022 byla Zastupitelstvem obce Záboří vydána ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBOŘÍ v katastrálním území Záboří u Českých Budějovic (dále jen „Změna č.2 ÚP Záboří“) formou opatření obecné povahy (dále také „OOP“).V souladu s ustanovením § 55 odst.7 stavebního zákona a § 173 odst.1 správního řádu nabývá OOP,kterým byla Změna č.2 ÚP Záboří vydána,účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou se doručuje Změna č.2 Územního plánu Záboří a úplné znění Územního plánu Záboří po vydání této změny.S ohledem na rozsah Změny č.2 ÚP Záboří a úplného znění Územního plánu Záboří po vydání této změny není možné dokumentaci zveřejnit na úřední desce v úplném znění.V souladu s ustanovením...
uz-zabori.pdf
Ing.arch.XXXXXXX XXXXX
<br> Hosín XXX,Hluboká nad Vltavou XXX XX,tel.387 311 238,mobil 737 048 203
<br>
<br>
<br>
<br> ÚLNÉ ZNĚNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> ZÁBOŘÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br>
Datum: listopad 2022 Paré číslo:1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Projektant: Projektový ateliér AD
<br> Hosín 165,Hluboká nad Vltavou 373 41
<br> Architekt: Ing.arch.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL: ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP: 2
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> Jméno a příjmení <,>
<br> funkce a podpis oprávněné
<br> úřední osoby pořizovatele <,>
<br> otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br>
<br>
<br> Obsah
<br> VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT).<.>.<.> 5
1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
a) Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> b) Přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
c) Kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 3.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavb...
4-zpf-zm2-zabori.pdf
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> VYMEZUJÍCÍ HRANICE
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> Legenda:
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL:
<br> RAZÍTKA A PODPISY:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 5 000
<br> 4
<br> ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ČÁST: ODŮVODNĚNÍ VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
<br> RAZÍTKO A PODPIS: RAZÍTKO A PODPIS:
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ZMĚNU ÚP VYDALPOŘIZOVATEL
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> VZDÁLENOST 50m OD HRANICE LESA
<br> Odbor územního plánování
<br> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> BPEJ
<br> HRANICE BPEJ
<br> III.TŘÍDA OCHRANY
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> ČÍSELNÉ OZNAČENÍ PLOCH
<br> TŘÍDY OCHRANY ZPF
<br> LISTOPAD 2022
<br> ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> XXX_XXXX
<br> X
<br> AutoCAD SHX Text
55001
<br> AutoCAD SHX Text
63
<br> AutoCAD SHX Text
III
<br> AutoCAD SHX Text
1697/38
<br> AutoCAD SHX Text
1733/2
<br> AutoCAD SHX Text
4081/17
<br> AutoCAD SHX Text
1490/1
<br> AutoCAD SHX Text
1030/13
<br> AutoCAD SHX Text
1660/21
<br> AutoCAD SHX Text
1698/5
<br> AutoCAD SHX Text
1731
<br> AutoCAD SHX Text
1697/37
<br> AutoCAD SHX Text
1719/3
<br> AutoCAD SHX Text
1726/1
<br> AutoCAD SHX Text
1660/11
<br> AutoCAD SHX Text
1660/9
<br> AutoCAD SHX Text
1489/63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/19
<br> AutoCAD SHX Text
1730/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/5
<br> AutoCAD SHX Text
1750/6
<br> AutoCAD SHX Text
1750/2
<br> AutoCAD SHX Text
1753/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/1
<br> AutoCAD SHX Text
1754/2
<br> AutoCAD SHX Text
1754/3
<br> AutoCAD SHX Text
1754/5
<br> AutoCAD SHX Text
1740/4
<br> AutoCAD SHX Text
1738/2
<br> AutoCAD SHX Text
1489/74
<br> AutoCAD SHX Text
1738/3
<br> AutoCAD SHX Text
1738/4
<br> AutoCAD SHX Text
1750/3
<br> AutoCAD SHX Text
1740/3
<br> AutoCAD SHX Text
1740/5
<br> AutoCAD SHX Text
1745/1
<br> AutoCAD SHX T...
4-kv-zabori-uz-po-zm2.pdf
propojení
vodovodů
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> A
<br> ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL: ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> RAZÍTKO A PODPIS:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 004_2022
<br> 1 : 5000
<br> 4
<br> ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ZÁBOŘÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP: 2 <.>
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> JMÉNO A PŘÍJMENÍ <,>
<br> FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ
<br> OSOBY POŘIZOVATELE <,>
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> starosta obce
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> X
<br> LISTOPAD XXXX
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX/X
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAV%%282N%%201HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE SPR%%193VN%%205HO %%218ZEM%%205 OBCE - %%344E%%352EN%%201 %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ORP
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH S ROZD%%205LN%%221M ZP%%366SOBEM VYU%%381IT%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH P%%344ESTAVBY
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAVITELN%%221CH PLOCH
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE KATASTR%%193LN%%205HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
2271/2
<br> AutoCAD SHX Text
2269/2
<br> AutoCAD SHX Text
2269/1
<br> AutoCAD SHX Text
473/3
<br> AutoCAD SHX Text
473/11
<br> AutoCAD SHX Text
2250/9
<br> AutoCAD SHX Text
2250/10
<br> AutoCAD SHX Text
2250/11
<br> AutoCAD SHX Text
2250/6
<br> AutoCAD SHX Text
2289/9
<br> AutoCAD SHX Text
2289/10
<br> AutoCAD SHX Text
2289/11
<br> AutoCAD SHX Text
2289/12
<br> AutoCAD SHX Text
2289/21
<br> AutoCAD SHX Text
2289/22
<br> AutoCAD SHX Text
2289/23
<br> AutoCAD SHX Text
2289/24
<br> AutoCAD SHX Text
2121/17
<br> AutoCAD SHX Text
1004/21
<br> AutoCAD SHX Text
1007/1
<br> AutoCAD SHX Text...
3-vps-zabori-uz-po-zm2.pdf
ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL: ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> RAZÍTKO A PODPIS:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 004_2022
<br> 1 : 5000
<br> 3
<br> ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ZÁBOŘÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,ASANACE
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> JMÉNO A PŘÍJMENÍ <,>
<br> FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ
<br> OSOBY POŘIZOVATELE <,>
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> starosta obce
<br> 1
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> 2 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> LISTOPAD XXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAV%%282N%%201HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE SPR%%193VN%%205HO %%218ZEM%%205 OBCE - %%344E%%352EN%%201 %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ORP
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH S ROZD%%205LN%%221M ZP%%366SOBEM VYU%%381IT%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH P%%344ESTAVBY
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAVITELN%%221CH PLOCH
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE KATASTR%%193LN%%205HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
N%%193VRH PLOCH PRO SILNICE
<br> AutoCAD SHX Text
1
<br> AutoCAD SHX Text
2
<br> AutoCAD SHX Text
3
<br> AutoCAD SHX Text
9
<br> AutoCAD SHX Text
10
<br> AutoCAD SHX Text
11
<br> AutoCAD SHX Text
12
<br> AutoCAD SHX Text
17
<br> AutoCAD SHX Text
18
<br> AutoCAD SHX Text
13
<br> AutoCAD SHX Text
15
<br> AutoCAD SHX Text
14
<br> AutoCAD SHX Text
16
<br> AutoCAD SHX Text
PLOCHY VPS,PRO KTER%%201 LZE VYVLASTNIT
<br> AutoCAD SHX Text
PLOCHY VPO,PRO KTER%%201 LZE VYVLASTNIT
<br> AutoCAD SHX Text
4
<br> AutoCAD SHX Text
S
<br> AutoCAD SHX Text
1660/4
<br> AutoCAD SHX Text
2271/2
<br> AutoCAD SHX Text
2269/2
<br> AutoCAD SHX Text
2269/1
<br> AutoCAD SHX Text
473/3
<br> AutoCAD SHX Text
473/11
<br> AutoCAD SHX Text
2250/...
3-kv-zm2-zabori.pdf
HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> VYMEZUJÍCÍ HRANICE
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> Legenda:
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL: ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> RAZÍTKA A PODPISY:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 004_2022
<br> 1 : 5 000
<br> 3
<br> ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ČÁST: ODŮVODNĚNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> RAZÍTKO A PODPIS: RAZÍTKO A PODPIS:
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ZMĚNU ÚP VYDALPOŘIZOVATEL
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> PLOCHY ZMĚN
STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHY
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
<br> Odbor územního plánování
<br> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> ČÍSELNÉ OZNAČENÍ PLOCH
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> VZDÁLENOST 50m OD HRANICE LESA
<br> CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
<br> PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
<br> OP VZLETOVÉHO A PŘISTÁVACÍHO PROSTORU
<br> CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE JE SITUOVÁNO V OP LETECKÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MO
<br> A JE SITUOVÁNO VE VZDUŠNÉM PROSTORU PRO LÉTÁNÍ V MALÝCH A PŘÍZEMNÍCH VÝŠKÁCH MO
<br> LISTOPAD 2022
<br> A
<br> 1
<br> AutoCAD SHX Text
VII
<br> AutoCAD SHX Text
63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/38
<br> AutoCAD SHX Text
1733/2
<br> AutoCAD SHX Text
4081/17
<br> AutoCAD SHX Text
1490/1
<br> AutoCAD SHX Text
1030/13
<br> AutoCAD SHX Text
1660/21
<br> AutoCAD SHX Text
1698/5
<br> AutoCAD SHX Text
1731
<br> AutoCAD SHX Text
1697/37
<br> AutoCAD SHX Text
1719/3
<br> AutoCAD SHX Text
1726/1
<br> AutoCAD SHX Text
1660/11
<br> AutoCAD SHX Text
1660/9
<br> AutoCAD SHX Text
1489/63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/19
<br> AutoCAD SHX Text
1730/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/5
<br> AutoCAD SHX Text
1750/6
<br> AutoCAD SHX Text
1750/2
<br> AutoCAD SHX Text
1753/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/1
<br> AutoCAD SHX Text
1754/2
<br> AutoCAD SHX Text
1754/3
<br> AutoCAD SHX Text
1754/5
<br> AutoCAD SHX Text
1...
2-hv-zm2-zabori.pdf
ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> Legenda:
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL:
<br> RAZÍTKA A PODPISY:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 5 000
<br> 2
<br> ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ČÁST: VÝROK HLAVNÍ VÝKRES
<br> RAZÍTKO A PODPIS: RAZÍTKO A PODPIS:
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ZMĚNU ÚP VYDALPOŘIZOVATEL
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> Odbor územního plánování
<br> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> PLOCHY ZMĚN
STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHY
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
<br> ČÍSELNÉ OZNAČENÍ PLOCH
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> VYMEZUJÍCÍ HRANICE
<br> ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> XXX_XXXX
<br> LISTOPAD XXXX
<br> X
<br> AutoCAD SHX Text
VII
<br> AutoCAD SHX Text
63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/38
<br> AutoCAD SHX Text
1733/2
<br> AutoCAD SHX Text
4081/17
<br> AutoCAD SHX Text
1490/1
<br> AutoCAD SHX Text
1030/13
<br> AutoCAD SHX Text
1660/21
<br> AutoCAD SHX Text
1698/5
<br> AutoCAD SHX Text
1731
<br> AutoCAD SHX Text
1697/37
<br> AutoCAD SHX Text
1719/3
<br> AutoCAD SHX Text
1726/1
<br> AutoCAD SHX Text
1660/11
<br> AutoCAD SHX Text
1660/9
<br> AutoCAD SHX Text
1489/63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/19
<br> AutoCAD SHX Text
1730/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/5
<br> AutoCAD SHX Text
1750/6
<br> AutoCAD SHX Text
1750/2
<br> AutoCAD SHX Text
1753/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/1
<br> AutoCAD SHX Text
1754/2
<br> AutoCAD SHX Text
1754/3
<br> AutoCAD SHX Text
1754/5
<br> AutoCAD SHX Text
1740/4
<br> AutoCAD SHX Text
1738/2
<br> AutoCAD SHX Text
1489/74
<br> AutoCAD SHX Text
1738/3
<br> AutoCAD SHX Text
1738/4
<br> AutoCAD SHX Text
1750/3
<br> AutoCAD SHX Text
1740/3
<br> AutoCAD SHX Text
1740/5
<br> AutoCAD SHX Text
1745/1
<br> AutoCAD SHX Text
1745/4
<br> AutoCAD SHX Text
1749/1
<br> AutoCAD SHX Text
...
2-hv-zabori-uz-po-zm2.pdf
propojení
vodovodů
<br> ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL: ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> RAZÍTKO A PODPIS:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 004_2022
<br> 1 : 5000
<br> 2
<br> ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ZÁBOŘÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> JMÉNO A PŘÍJMENÍ <,>
<br> FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ
<br> OSOBY POŘIZOVATELE <,>
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> starosta obce
<br> 1
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> 2 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> LISTOPAD XXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAV%%282N%%201HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE SPR%%193VN%%205HO %%218ZEM%%205 OBCE - %%344E%%352EN%%201 %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ORP
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH S ROZD%%205LN%%221M ZP%%366SOBEM VYU%%381IT%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH P%%344ESTAVBY
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAVITELN%%221CH PLOCH
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE KATASTR%%193LN%%205HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
S
<br> AutoCAD SHX Text
RBC 613
<br> AutoCAD SHX Text
VKP
<br> AutoCAD SHX Text
VKP
<br> AutoCAD SHX Text
VKP
<br> AutoCAD SHX Text
RBC 613
<br> AutoCAD SHX Text
OP V%%221ROBN%%205CH ARE%%193L%%366
<br> AutoCAD SHX Text
PLOCHY S ROZD%%205LN%%221M ZP%%366SOBEM VYU%%381IT%%205
<br> AutoCAD SHX Text
STAV N%%193VRH
<br> AutoCAD SHX Text
BIOKORIDOR %%218SES LOK%%193LN%%205
<br> AutoCAD SHX Text
INTERAK%%268N%%205 PRVEK
<br> AutoCAD SHX Text
V%%221ZNAMN%%221 KRAJINN%%221 PRVEK
<br> AutoCAD SHX Text
BIOCENTRUM %%218SES LOK%%193LN%%205,REGION%%193LN%%205
<br> AutoCAD SHX Text
STAV N%%193VRH
<br> AutoCAD SHX Text
PLOCHY BYDLEN%%205
<br> AutoCAD SHX Text
PLOCHY BYDLEN%%205- ZAHRADY
<br> AutoCAD SHX Text
PLOCHY OB%%26...
1-vzc-zm2-zabori.pdf
ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> Legenda:
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL:
<br> RAZÍTKA A PODPISY:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 5 000
<br> 1
<br> ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ČÁST: VÝROK VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> RAZÍTKO A PODPIS: RAZÍTKO A PODPIS:
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ZMĚNU ÚP VYDALPOŘIZOVATEL
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> Odbor územního plánování
<br> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> ČÍSELNÉ OZNAČENÍ PLOCH
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> VYMEZUJÍCÍ HRANICE
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> XXX_XXXX
<br> LISTOPAD XXXX
<br> X
<br> AutoCAD SHX Text
63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/38
<br> AutoCAD SHX Text
1733/2
<br> AutoCAD SHX Text
4081/17
<br> AutoCAD SHX Text
1490/1
<br> AutoCAD SHX Text
1030/13
<br> AutoCAD SHX Text
1660/21
<br> AutoCAD SHX Text
1698/5
<br> AutoCAD SHX Text
1731
<br> AutoCAD SHX Text
1697/37
<br> AutoCAD SHX Text
1719/3
<br> AutoCAD SHX Text
1726/1
<br> AutoCAD SHX Text
1660/11
<br> AutoCAD SHX Text
1660/9
<br> AutoCAD SHX Text
1489/63
<br> AutoCAD SHX Text
1697/19
<br> AutoCAD SHX Text
1730/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/5
<br> AutoCAD SHX Text
1750/6
<br> AutoCAD SHX Text
1750/2
<br> AutoCAD SHX Text
1753/2
<br> AutoCAD SHX Text
1750/1
<br> AutoCAD SHX Text
1754/2
<br> AutoCAD SHX Text
1754/3
<br> AutoCAD SHX Text
1754/5
<br> AutoCAD SHX Text
1740/4
<br> AutoCAD SHX Text
1738/2
<br> AutoCAD SHX Text
1489/74
<br> AutoCAD SHX Text
1738/3
<br> AutoCAD SHX Text
1738/4
<br> AutoCAD SHX Text
1750/3
<br> AutoCAD SHX Text
1740/3
<br> AutoCAD SHX Text
1740/5
<br> AutoCAD SHX Text
1745/1
<br> AutoCAD SHX Text
1745/4
<br> AutoCAD SHX Text
1749/1
<br> AutoCAD SHX Text
1749/2
<br> AutoCAD SHX Text
1489/7
<br> AutoCAD SHX Text
1489/72
<br> AutoCAD SHX Text
1489/8
<br> AutoCAD SHX Text
14...
1-vzc-zabori-uz-po-zm2.pdf
ÚP ZÁBOŘÍ
<br> ZPRACOVATEL: ING.ARCH.XXXXXXX XXXXX
<br> RAZÍTKO A PODPIS:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 004_2022
<br> 1 : 5000
<br> 1
<br> ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
<br> ING.XXXX XXXXXXXX
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ZÁBOŘÍ PO ZMĚNĚ Č.2
<br> ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBOŘÍ
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> JMÉNO A PŘÍJMENÍ <,>
<br> FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ
<br> OSOBY POŘIZOVATELE <,>
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> starosta obce
<br> 1
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> 2 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> LISTOPAD XXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
S
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAV%%282N%%201HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE SPR%%193VN%%205HO %%218ZEM%%205 OBCE - %%344E%%352EN%%201 %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ORP
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH S ROZD%%205LN%%221M ZP%%366SOBEM VYU%%381IT%%205
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH P%%344ESTAVBY
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE ZASTAVITELN%%221CH PLOCH
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE KATASTR%%193LN%%205HO %%218ZEM%%205
<br> AutoCAD SHX Text
US2
<br> AutoCAD SHX Text
US3
<br> AutoCAD SHX Text
US5
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH PRO SILNICE
<br> AutoCAD SHX Text
US1
<br> AutoCAD SHX Text
US6
<br> AutoCAD SHX Text
HRANICE PLOCH,VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
<br> AutoCAD SHX Text
US7
<br> AutoCAD SHX Text
US4
<br> AutoCAD SHX Text
1660/4
<br> AutoCAD SHX Text
2271/2
<br> AutoCAD SHX Text
2269/2
<br> AutoCAD SHX Text
2269/1
<br> AutoCAD SHX Text
473/3
<br> AutoCAD SHX Text
473/11
<br> AutoCAD SHX Text
2250/9
<br> AutoCAD SHX Text
2250/10
<br> AutoCAD SHX Text
2250/11
<br> AutoCAD SHX Text
2250/6
<br> AutoCAD SHX Text
2289/9
<br> AutoCAD SHX Text
2289/10
<br> AutoCAD SHX Text
2289/11
<br> AutoCAD ...

Načteno

edesky.cz/d/5789648

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záboří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz