« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ-Načeratice
Souhlas DI PČR:
<br>
+
<br> Město Znojmo,místní část Načeratice sil.111/3978
<br> Souhlas SÚS Jmk:
<br>
SOUHLASÍME dle ustanovení $ 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
© provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> čj: KRPB-234892/ČJ-2022-061306
Znojmo dne 10.11.2022
za DI ZN por,Mgr.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br> Správa a údržba silnic
Jihomoyavského kraje <,>
<br> příspěvkévá organizace kraje
Žerotínovo jěstí 449/3,602 00 BRNO
<br>
U/1elelale
<br>
<br>
Souhlas města Znojmo:
<br> - pracovní misto při zachování jednoho jízdního pruhu
2022-41650
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 41650/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 203620/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 24.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> Dopravní stavby Smrčka s.r.o <.>,IČO 02620430,17.listopadu 850/25,669 02 Znojmo 2 (dále jen
<br> „žadatel“),podaného dne 15.11.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části
<br> šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
<br> zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/3978
<br> v k.ú.Načeratice
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je částečná uzavírka silnice III/3978 v km
2,915 – 3,890 staničení silnice (silniční...

Načteno

edesky.cz/d/5788091

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz