« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VYŠKOV - PARC. Č. 3310/42

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fotodokumentace 3310-42.jpg
aukční vyhláška.pdf
5868/BVY/2022-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/5311/2022-BVYM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronická aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkama'|etku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 29.11.2022 v 11.00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 1.12.2022 v 11.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Vyškov,Masarykovo náměstí 165/16,682 01 Vyškov
<br> Kontaktní osobou je XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: pavlinakubickova©uzsvm.cz
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu článku 5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 10.400,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 28.11.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktni osob...
kupní smlouva.pdf
||| ||| IIIII II |||I||||| II III ||| |||||I|||||||I||||| II III ||| III | ||||I| |||
<br> 5868/BVY/2022-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/5311/2022-BVYM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
<br> za kterou právně jedná Ing.XXXXXX XXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Vyškov na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
<br> Územní pracoviště Brno
<br> odbor Odloučené pracoviště Vyškov,Masarykovo náměstí 165/16,682 01 Vyškov
<br> IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození:
<br> trvalý pobyt: (dále jen „kupující“)
<br> Varianta — manželé
<br> Manželé
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: trvalý pobyt:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <,>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: trvalý pobyt:
<br> (dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(přesný název vsou/adu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
<br> sídlem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <,>
<br> kterou zastupuje.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupená na základě plné moci <,>
<br> lCO:.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,DlC:.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,(dálejen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
<br> se sídlem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> který zastupuje.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5787226

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz