« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Návrh rozpočtu roku 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN 9-2022.pdf (227.89 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Brusnice; IČO 60153415; Dolní Brusnice 17,Dolní Brusnice,544 72
<br> Za období: 9/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 30.9.2022
<br> Okamžik sestavení: 10.10.2022
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 500 000,00 1 500 000,00 695 559,02Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 46,37
<br> 1112 200 000,00 200 000,00 57 901,00Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 28,95
<br> 1113 250 000,00 260 837,00 139 387,29Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 53,44
<br> 1121 1 700 000,00 1 700 000,00 1 139 585,47Příjem z daně z příjmů právnických osob 67,03
<br> 1122 100 000,00 140 790,00 140 790,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 2 700 000,00 2 817 384,51 2 366 467,13Příjem z daně z přidané hodnoty 84,00
<br> 1334 25 000,00 25 000,00 2 856,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 11,42
<br> 1341 5 000,00 5 000,00 4 150,00Příjem z poplatku ze psů 83,00
<br> 1342 90 000,00 110 000,00 46 485,00Příjem z poplatku z pobytu 42,26
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 0,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1345 130 000,00 130 000,00 117 900,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 90,69
<br> 1361 30 000,00 30 000,00 3 320,00Příjem ze správních poplatků 11,07
<br> 1381 50 000,00 50 000,00 35 459,56Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchh...
návrh rozpočtu roku 2023 závazné ukazatele.pdf (60.78 kB)
Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415 KEO4 1.10.5 UR020
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2023
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg AkceUzZdrNst
<br> Bez paragrafu X 089 031,00
<br> 1031 Pěstební činnost 1 500 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 60 000,00
<br> 2310 Pitná voda 605 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 60 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 101 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 126 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 126 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 30 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 152 583,00
<br> 6171 Činnost místní správy 32 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 120 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 11 006 614,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg AkceUzZdrNst
<br> XXXX Podnikání a restrukturalizace v 11 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 920 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 75 000,00
<br> 2212 Silnice 710 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 550 000,00
<br> 2310 Pitná voda 837 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 625 000,00
<br> 3113 Základní školy 70 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 22 400,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 718 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 8 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 113 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 40 000,00
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost 50 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 60 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 557 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 19 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 200 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 46 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 15 000,00
<br>...
návrh rozpočtu roku 2023 včetně předešlého roku.pdf (135.97 kB)
Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415 KEO4 1.10.5 UR024
<br> Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX Org Akce N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> 1111 1 200 000,001 500 000,00 1 500 000,00 812 659,01Příjem z daně z příjmů fyz.osob placené plátci
1112 150 000,00200 000,00 200 000,00 64 958,29Příjem z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky
1113 230 000,00250 000,00 260 837,00 165 834,38Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
1121 1 700 000,001 700 000,00 1 700 000,00 1 181 967,32Příjem z daně z příjmů právnických osob
1122 150 000,00100 000,00 140 790,00 140 790,00Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s
1211 3 700 000,002 700 000,00 3 067 384,51 2 990 741,43Příjem z daně z přidané hodnoty
1334 25 000,0025 000,00 25 000,00 2 856,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona
1341 5 000,005 000,00 5 000,00 4 150,00Příjem z poplatku ze psů
1342 120 000,0090 000,00 110 000,00 80 130,00Příjem z poplatku z pobytu
1343 1 000,001 000,00 1 000,00 0,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
1345 130 000,00130 000,00 130 000,00 117 900,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
1361 30 000,0030 000,00 30 000,00 3 710,00Příjem ze správních poplatků
1381 50 000,0050 000,00 50 000,00 46 341,51Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
1511 500 000,00500 000,00 500 000,00 333 112,13Příjem z daně z nemovitých věcí
4111 0,000,00 0,00 9 400,00*98008 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,00100 000,00 0,00 0,00*98037 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,000,00 100 000,00 22 333,33*98043 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,000,00 3...
návrh rozpočtu roku 2023 podrobný.pdf (102.26 kB)
Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415 KEO4 1.10.5 UR027
<br> Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJOrg Návrh rozpočtuAkce Poznámka
<br> Příjmy Výpis dle
Příjem z daně z příjmů fyz.osob placené plátci1111 1 200 000,00
Příjem z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky1112 150 000,00
Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně1113 230 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob1121 1 700 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je1122 150 000,00
Příjem z daně z přidané hodnoty1211 3 700 000,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle1334 25 000,00
Příjem z poplatku ze psů1341 5 000,00
Příjem z poplatku z pobytu1342 120 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství1343 1 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z1345 130 000,00 paušál popelnice
Příjem ze správních poplatků1361 30 000,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her1381 50 000,00
Příjem z daně z nemovitých věcí1511 500 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného4112 98 031,00 dotace KÚ
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv-prodej dříví21111031 1 500 000,00 prodej dříví
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí-pronájem21322141 60 000,00 nájem prodejna
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv-vodné21112310 600 000,00 vodné
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv-teplá voda3121112310 5 000,00 prádelna teplá voda
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv-stočné321112321 60 000,00 stočné
Příjem z pronájmu -pronájem sál121323319 100 000,00 nájem sál
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-sklo sál23243319 1 000,00 rozbité sklo sál
Příjem z pronájmu - pronájem byty21323612 126 000,00 nájem byty
Příjem z pronájmu -pronájem prádelna,masáže21323613 126 000,00 nájem prádelna,masáže
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu m...

Načteno

edesky.cz/d/5786696

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz