« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 11/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 11-2022.pdf (1.15 MB)
KLENEČ
<br> ZÁPIS č.11/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ DNE 14.11.2022
<br> Přítomni: Bc.Kraus A <.>,Ju5ta Z <.>,Švec D <.>,íng.Syrovátka P,Mgr.Ringelhánová J <.>,Bc.Pokorná K <.>
<br> Omluveni: pí Kekulová D.Hosté: p.Novák M <.>,pí Popa V <.>,p.Ringelhán Program: 1.Zahájení 2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovateíky.Schválení programu zasedání ZO.Zpráva kontrolního výboru.Zpráva finančního výboru.Zpráva stavebního výboru.Zpráva místostarosty.Zpráva starosty — projednání Návrhu rozpočtu na r.2023
<br> LDOOQGÁU'l-lš-UU
<br>.Různé 10.Schválení návrhu usnesení č.11/2022
<br> Bod 1) p.starosta přivítal přítomné,zasedání bylo svoláno,začátek v 18:00 hod.za účasti 6č|enů,20 je usnášeníschopné <.>
<br> Bod 2) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapísovatelky: zapísovatelka Mgr.Ringelhánová Ověřovatelé zápisu: Ing.Syrovátka P <.>,p.Justa 2 <,>
<br> Pro: 6 protizo zdržel se: O 20 schvaluje ověřovatelé zápisu Ing.Syrovátku P <.>,p.<.> Iustu Z <.>
<br> str.2
<br> Bod 3) Schválení programu zasedání 20
<br> proti: 0 zdržel se : 0
<br> pro: 6 20 schvaluje program zasedání
<br> Bod 4) Zpráva kontrolního výboru 1.Projednání situace s ing.Vraným o možnosti dalšího výběrového řízení <,>
<br> informování stavební společnosti LIMPA o pozastavení prací v objektu čp.1,Kleneč <,>
<br> a jednání p.Ing.Broftem z MAS.- splněno
<br> Bod 5) Zpráva finančního výboru - návrh přehledu rozpočtu plán a aktuální plnění (je třeba doložit) pro: 6 proti: 0 zdržel se : 0
<br> 20 schvaluje doložení plnění rozpočtu
<br> Výsledek hospodaření k 31.10.2022 Běžný účet 11 808 801,49 Kč
<br> Pokladna 14 480,-Kč Výsledek hospodaření - 1 690 684,38Kč Celkové plnění příjmu rozpočtu 103,31% 8 157 983,12 Kč z toho daňové příjmy 101,58 % 7 256 121,87 Kč IOS,-40% 13 419 217,58 Kč
<br> Celkové plnění výdajů rozpočtu ZO bere na vědomí
<br> Bod 7) Zpráva stavebního výboru - Smlouva o zřízení služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku par <.>
<br> Č.681/2 pro: 6 proti: 0 zdržel se : 0...

Načteno

edesky.cz/d/5786533

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz