« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VE 3. NP V BUDOVĚ KOMENSKÉHO Č.P. 39, DAČICE - CJH/102/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Energetický štítek.pdf
\'i lili | \
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> vydaný podia zákona č,406/2008 Sb„ o hospodaření energii a vyhiášky č.7812013 Sb <.>,o energetické náročnosti budov
<br> Ulice,číslo: Komenského 39N Psč,místo: 38001 Dačice
<br> Typ budovy: Administrativní budova
<br> Plocha obálky budovy: 1372,7 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,42 mzlm3 Energeticky vztažná plocha: 973,0 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie
<br> Neobnoviteiná primární energie (Energie na vstupu do budovy)
<br> (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty kWh/(mz-rok) _________________ w„„_„„„„„_„w„„___„„„„„„_„„„„„„_„__„„„„„„_„„„„„_w„„„„„„„„„„„„„W„_„„„„Mw„„„„„ww„_„„_„„„_
<br> i i i 2 ! Mimořádně A i úsporná ; š »; 94 | Velmi Ě úsporná ! i : „ 141 Ž ! ; 182 i i ; 187 Ě Méně úsporná Š ! š.281 i ; Nehospodárná : i ; „ 375 i Velmi ; nehospodárná : ; —.468 ! Mimořádně Š nehospodárná Í i i ; Hodnot y pro celou budovu 94,785 ; 177,303 MWh/rok ž !
<br> 13000 Praha 3
<br> /
<br> Vyhotoveno dne: 29.8.2014
<br> Zpracovatel: Kontakt:
<br> Na Rovnosti 1
<br> m Z S JU O (0 m Z"“ _0 5 (.a |_ C 9.CD X O 0 :>- 0 < m\
<br> Osvěd '
<br> lv
<br> cem C.:
<br> r— — \
<br> Hodnoty pro celou budovu MWh/rok
<br>.<.> “.<.> _.„.<.>.<.> _„„-.„__.<.>.<.> -„_-.<.>.„,_.<.>.<.>.<.>.__.<.>.<.>.„.„.<.>.—__.<.> MN._„,__„.<.>.<.>.<.> __„-.<.>.<.> _.<.> _.<.>,„.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Dílčií dod
<br>,"l“ l l i ! l l l l 1 i i ! l l ! i i ! l l i l i g ! l ! l l l i i ! l ! Š ! ! l ! l l ! ! š ! l l i % l i !
<br> ane energie
<br> Úprava vlhkosti Měrné hodnoty „„„„„„„„„m„„ i ; © ! i i l l l i i l i 2 l i l l l l 5 i i l l l l i i l i i 5 5 l i i l i i i l l l % i l i ! i i ! l l l
<br> kWh/(mz-rok)
<br> 37
<br> UKAZATELE ENERGETICKÉ
<br> ! v
<br> NAROCNOSTI BUDOVY
<br> Vět
<br> Přípravu teplé vody: Osvětl
<br> Jiné:
<br> Střechu:
<br> rám:
<br> <,>
<br> Okna a d
<br> Podlahu:
<br> Vytapení: em:
<br> :
<br> Opatření pro Vnějsr stěny:
<br> vere:
<br> Chlazení/klimatizaci:
<br> : l l l &
<...
Půdorys.pdf
Aukční vyhláška.pdf
XXXXXXX X z X
<br>
<br> XXXX/CJH/XXXX-CJHH
<br> j.: UZSVM/CJH/6149/2022-CJHH
<br> A U K N Í V Y H L Á Š K A
<.> C J H / 1 0 2 / 2 0 2 2
<br> Elektronická aukce se ídí platným Auk ním ádem,není-li stanoveno v této auk ní vyhlášce
jinak.Auk ní ád je v elektronické podob uve ejn n na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
Termín a místo konání aukce
<br> Touto Auk ní vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prost ednictvím Elektronického
auk ního systému Správce: Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových,se sídlem
Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2,I O: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
Za átek elektronické aukce se stanovuje na den 5.12.2022,9:00 <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 2.1.2023,9:00 <.>
<br> Zadavatelem aukce je Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> íslušným pracovišt m Zadavatele aukce je odbor Odlou ené pracovišt Jind ich v Hradec <.>
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e-mail: ivana.sedlakova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
Podmínky ú asti v elektronické aukci
<br> ast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického auk ního
systému (dále jen „EAS“).Zp sob registrace je uveden v Auk ním ádu zve ejn ném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na t chto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br>
III <.>
<br> Ozna ení vlastníka P edm tu aukce
eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,se sídlem Rašínovo
<br> náb eží 390/42,128 00 Praha 2,I O: 69797111 <.>
<br>
IV <.>
edm t aukce
<br> Zadavatel vyhlašuje elektronickou aukci za ú elem pronájmu níže uvedeného majetku:
<br> nebytové prostory v budov Da ice V,Komenského.p.39,ob anská vybavenost,stavba je
sou ástí pozemku parc.<.> 876/1,zapsáno na listu vlastnictví.60000 pro katastrální území
Da ice,obec Da ice,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Jiho eský kraj <,>
Katastrálním pracovišt m Jind ich v H...
Návrh NS.pdf
Stránka 1 z 8
<br>
<br> 6730/CJH/2022-CJHH
<br> j.: UZSVM/CJH/6149/2022-CJHH
<br> eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Nové M sto,Praha 2 <,>
za kterou právn jedná Mgr.XXXXXX XXXXX,editel odboru Odlou ené pracovišt Jind ich v
Hradec na základ P íkazu generálního editele.6/2019,v platném zn ní
<br> O: 69797111
(dále jen „pronajímatel“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - manželé
manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <.>
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (p esný název v souladu s ve ejným rejst íkem nebo dle
živnostenského oprávn ní) <,>
zapsané sídlo podnikatele (pop ípad bydlišt ): ….<.> … <.>,skute né sídlo podnikatele……… <.>,trvalý
pobyt (pro p ípad zápisu do katastru nemovitostí): ………….<.>
<br> O: ………,DI ……… <,>
bankovní spojení ………
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … ( esný název v souladu s ve ejným rejst íkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - územní samosprávný ce...

Načteno

edesky.cz/d/5785427

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz