« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JIČÍN - BYTOVÝ DŮM LOŠŤÁKOVA Č.P. 669 S POZEMKY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
Návrh kupní smlouvy.pdf
3859/HJC/2022-HJCM
Čj.: UZSVM/HJC/3444/2022-HJCM
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemky:
▪ stavební parcela č.1404,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,způsob ochrany ochr.pásmo
<br> nem.kult.pam <.>,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam (součástí je stavba: Valdické
Předměstí,č.p.669,bydlení; stavba stojí na pozemku p.č.: St.1404)
<br>
▪ pozemková parcela č.850/23,druh pozemku zahrada,způsob ochrany ochr.pásmo nem.kult <.>
pam <.>,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam,zemědělský půdní fond
<br>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jičín <,>
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,Katastrálním pracovištěm Jičín <,>
<br>
<br> včetně všech součástí a příslušenství zejména: stavby Valdické Předměstí,č.p.669,bydlení <,>
která stojí na pozemku stavební parcele č.1404,přípojek elektro,vody a kanalizace,věšáků na
prádlo,oplocení včetně vrat,klepadla na koberce,betonového schodiště,opěrné zdi,plochy
s betonovým povrchem,ocelových sloupků a trvalých porostů
(dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným
<br> majetkem na základě usnesení Obvodního sou...
PENB.pdf
Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 462137.0
<br> PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č.406/2000 Sb <.>,o hospodaření energií,a vyhlášky č.264/2020 Sb <.>,o energetické náročnosti budov
<br> A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY
<br> Obec: Jičín Část obce:
<br> Ulice: Lošťákova Č.p / č.or.(č.ev.) 669
<br> Katastrální území: Jičín (659541) Převládající typ využití: Bytový dům
<br> Parcelní číslo pozemku: st.1404 Památková ochranabudovy: Bez památkové ochrany
<br> Orientační období
výstavby: 1939
<br> Památková ochrana
území: Bez památkové ochrany
<br> POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
<br> Základní členění budovy a hospodaření s energiemi,stavební konstrukce obálky,technické systémy budovy,významné rekonstrukce,využití
objektu <.>
<br> Stručný popis budovy:
Posuzovaný objekt je bytový dům s 6-ti bytovými jednotkami.Dům má jedno částečně zapuštěné nevytápěné technické podlaží a tři nadzemní
bytová podlaží a půdu pod sedlovou střechou.Dům je součástí městské řadové zástavby,oběma štíty přiléhá k sousedním bytovým domům <.>
Obvodové stěny jsou vyzděny z plných cihel,převážně tl.45 a 60 cm (suterén tl.75 cm,štítové stěny tl.30 cm) <.>
Podlaha nad sklepem železobetonová,strop nad posledním obytným podlažím dřevěný trámový se škvárovým násypem a dlažbou,vše
původní bez tepelné izolace
Výplně otvorů v celém objektu jsou původní dřevěná převážně dvojitá okna a jednoduché dveře <.>
<br> Stručný popis technických systémů:
Vytápění a ohřev teplé vody řešeno lokálně v každé bytové jednotce <.>
Tři byty jsou vytápěny plynovými podokenními topidly (gamat),tři byty plynovými atmosférickými kotli <.>
Ohřev teplé vody je řešen ve třech bytech plynovými průtokovými ohřívači (karma),ve dvou bytech průtočně plynovými kombinovanými kotli <,>
jeden byt má lázeňská kamna na dřevo <.>
Větrání objektu je přirozené <.>
Osvětlení společných prostor je klasické žárovkové,v bytech individuální (počítány referenční hodnoty) <.>
<br> Doplňu...

Načteno

edesky.cz/d/5785425

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz