« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SRBICE, P.P.Č. 54/28 O VÝMĚŘE 485 M2, Č. EAS/UTP/048/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška EAS č. UTP 048 2022.pdf
6900/UTP/2022-UTPM
Čj.: UZSVM/UTP/5341/2022-UTPM
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / U T P / 0 4 8 / 2 0 2 2
<br>
( p r o a u k c i s k a u c í n a h m o t n o u n e m o v i t o u v ě c <,>
<br> s p ř e v o d e m p o d l é h a j í c í m s c h v á l e n í p ř í s l u š n é m u m i n i s t e r s t v u )
<br>
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Zahájení aukce se stanovuje na den 13.12.2022 (úterý) v 14:00 hod <.>
<br> Ukončení aukce se stanovuje na den 15.12.2022 (čtvrtek) v 12:00 hod <.>
<br> (Od zahájení aukce do ukončení aukce se jedná o probíhající fázi aukce,tj.po tuto dobu 46 hodin může
účastník aukce činit podání – příhozy) <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Teplice <,>
Husitská 1071/2,41501 Teplice <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e-mail: lenka.kohnova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
<br> aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových
stránkách je možné také registraci provést.Po registraci jako uživatele do EAS je nutné se
ještě přihlásit do této aukce v souladu s odst.3 tohoto článku <.>
<br>
2.Podmínkou účasti v aukci je zároveň složení částky na úhradu části kupní cen...
Typová kupní smlouva EAS č. UTP 048 2022.pdf
6900/UTP/2022-UTPM
Čj.: UZSVM/UTP/5341/2022-UTPM
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná PhDr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br>
<br>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.<.>.<.>
<br>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek
<br>
pozemková parcela č.54/28,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: sportoviště
<br> a rekreační plocha,způsob ochrany: 0
<br>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Srbice,obec Srbice,v katastru
<br> nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrálním pracovištěm
<br> Teplice
<br> (dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě § 29 odst.1 zákona
<br> č.201/2002 S...
LV 60000.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 22.11.2022 11:55:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice,kód: 509 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0426 Teplice 567833 SrbiceOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 752941 Srbice List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro: 69797111RČ/IČO:
<br> Ohlášení příslušnosti hospodařit s majetkem státu (z.č.201/2002 Sb.) Mi-048/2003 ze dne
05.03.2003 <.>
<br> o
<br> Z-1575/2003-509
<br> Pozemky
<br> 22.11.2022 12:00:39Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>
<br>    54/28 485 ostatní plocha sportoviště a
rekreační plocha
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: 10 pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Katastrální úřad pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice,kód: 509 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<br> B1
<br> C
<br> D
<br> Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B
<br> Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů
<br> Poznámky a další obdobné ú...

Načteno

edesky.cz/d/5785424

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz