« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ-Šanov
Obec Šanov - sil.111/4156 POTE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITĚLZTVÍ x VÍ POLIGIE š JIHOVORAVSKÉH(Y KÁAJE Š DOPRAVNÍ INSPCK / 670 2U ZNOJMO 3 / / 2M n Vyjádření DI PČR: SOUHLASÍME s PDZ dle ustanovení $77 odst.2 písm.4 zákona č.361/2000 3b <.>,o provozu na pozemních obor g hi Sřova $,n k ki Ej ý:2 / komunikacích,ve znéni pozdějších předpisů.; jd Š jh./ Č.j.KRPB-2334389ČJ.2022.061 306-5 Boy,2."Adkova Šanov / Znojmo dne 09,11,2022 3 E ž i por.Mgr,Fomáš Šebela s,: 9 5 PPK 3 Rey,v Jo 7 | Vyjádření SÚS JMK: uj 5 o ho < / louhy Kom,š g boy o,ato Nový / Správa a údrába silnic 9 í š $ s © i i homoravsk Fraje,š 3 A 1 ž š $ 9 8 ů JAMZUCONFAJE Žž A š /,OVK P š 8 hd Hay,Fm P j otínovo náměstí 4403,M) BRNO 50 "Havárie dešťové kanalizace "Og š j IČO.709.37 58] (úd) o Ý p katon“ 2 i Von,M „ LVÍ f a vn R jřípolka splaškové kanalizábo / Vyjádř ení obce Šanov: É / n; Hlavžk + o) V
2022-41404
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 41404/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 202574/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 23.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby Obce
<br> Šanov,IČO 00293571,Hlavní 65,671 68 Hrabětice (dále jen „žadatel“),podaného dne 15.11.2022 <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným
<br> orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/4156
<br> v k.ú.Šanov nad Jevišovkou
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je částečná uzavírka silnice III/4156 v km
1,040 – 1,050 vpravo ve směru staničení silnice a v km 1,3...

Načteno

edesky.cz/d/5783904

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
03. 02. 2023
03. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz