« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BUDYNĚ NAD OHŘÍ, ST. 650 O VÝMĚŘE 18 M2 SE STAVBOU (TZV. ŘOPÍK), EAS/ULT/092/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. EAS-ULT-092-2022.pdf
1
<br>
<br>
6617/ULT/2022-ULTM
Čj.: UZSVM/ULT/5032/2022-ULTM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
E A S / U L T / 0 9 2 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 19.12.2022 v 11.00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 20.12.2022 v 11.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Litoměřice,Na Valech
525/12,41201 Litoměřice,za který právně jedná Ing.XXXX XXXXXX,ředitelka odboru Odloučeného
pracoviště Litoměřice na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <.>
Kontaktní osobou je Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,darina.horcickova@uzsvm.cz <.>
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 12 820,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 18.12.2022.Jako variabilní symbol a
specifický symbol každý už...
Typová kupní smlova č. 5032-2022.pdf
1
<br>
<br>
6617/ULT/2022-ULTM
Čj.: UZSVM/ULT/5032/2022-ULTM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXX XXXXXX,ředitelka odboru Odloučeného pracoviště Litoměřice na
základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.5 0 3 2 / 2 0 2 2
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek:
<br> − stavební parcela číslo 650,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,součástí je
stavba bez čp/če,jiná st <.>,stavba stojí na pozemku p.č.st.650 <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Budyně nad Ohří,obec Budyně nad
Ohří,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrálním
pracovištěm Litoměřice (dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Záp...

Načteno

edesky.cz/d/5783888

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz